Kadastrale wijzigingen

Hoe omgaan met een kadastrale wijziging?

Bij de verkoop van een grond is een bodemattest nodig. Indien het gaat om een risicogrond moet er tevens een geldig oriënterend bodemonderzoek zijn (zie ook andere overdrachtsbepalingen voor risicogronden).

Na de verkoop van een grond is het mogelijk dat bij deze grond een (deel) van een andere grond wordt toegevoegd; op deze manier wordt een nieuw kadastraal perceel gevormd met een nieuw perceelnummer. Dit gebeurt bv. wanneer een eigenaar een  naastliggend perceel van zijn grond aankoopt en deze 2 percelen tot 1 groot perceel laat omvormen. Het nieuwe gevormde perceel krijgt dan een nieuw perceelnummer bij het Kadaster.  Deze kadastrale wijziging heeft ook impact op de gegevens die op het bodemattest vermeld staan.

A. Gegevens van de gemeentelijke invertaris

In dit luik wordt aangegeven of een grond een risicogrond is of een grond waarop een inventarisatieplicht rust omdat er een activiteit heeft plaatsgevonden met een ‘I’ categorie die gestopt is voor 11.2.1946. Indien het geen risicogrond is of de gemeente heeft de gegevens van de betreffende grond (nog) niet overgemaakt, wordt aangegeven dat er geen gegevens voorhanden zijn.

Impact kadastrale splitsing

Indien na de overdracht deze grond kadastraal wijzigt zullen de gegevens van de gemeentelijke inventaris doorgetrokken worden naar de nieuw gevormde percelen.

Vb oude situatie: perceel A risicogrond. Nadien wordt perceel A verkaveld in 3 nieuwe percelen. Al deze nieuwe percelen zullen aanzien worden als risicogrond.

 

Risicogrond afbeelding 1

Impact kadastrale samenvoeging

Indien na de overdracht deze grond wordt samengevoegd met een andere grond, zullen de gegevens van de gemeentelijke inventaris van deze oude gronden doorgetrokken worden naar het nieuwe kadastrale perceel.

Vb oude situatie: perceel A geen risicogrond, perceel B wel risicogrond. Indien perceel C een samenvoeging is van (delen) van perceel A en (delen) van perceel B, zal perceel C als risicogrond worden aanzien.

 

Geen risicogrond afbeelding 2

Niet akkoord met de kadastrale doortrekking onder het luik gemeentelijke inventaris

Door het doortrekken van de gegeven van de gemeentelijke inventaris van de oude percelen naar de nieuw gevormde percelen kunnen er situaties ontstaan waarbij de conclusie mogelijk te streng is. In dat geval neemt u best contact op met de gemeente. Er kan dan een gemotiveerde verklaring opgemaakt door een bodemdeskundige nodig zijn.

Vb oude situatie: perceel A risicogrond, de risico-activiteit heeft in een bepaalde zone op het perceel plaatsgevonden. Nadien wordt perceel A verkaveld in 3 nieuwe percelen. De bodemdeskundige kan een gemotiveerde verklaring opmaken waarin hij aantoont dat de zone van de risico-activiteit enkel gelegen is op het nieuw gevormde perceel B en niet op C of D. Deze verklaring moet overgemaakt worden aan de gemeente.

 

Zonder risico activiteit afbeelding 3

 

B. Gegevens over de bodemkwaliteit

Een kadastrale wijziging kan ook impact hebben op de uitspraak van de bodemkwaliteit en de uitgevoerde documenten. Er moet een onderscheid gemaakt worden of er een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd op de grond of een andere vorm van rapport (beschrijvend bodemonderzoek, (beperkt) bodemsaneringsproject, eindevaluatieonderzoek).

Impact kadastrale wijziging op een oriënterend bodemonderzoek

Een oriënterend bodemonderzoek doet een uitspraak over de bodemkwaliteit op kadastraal perceelsniveau. Indien er een kadastrale wijziging optreedt, moet nagegaan worden of het nieuw gevormde perceel volledig is gelegen binnen het oude kadastraal perceel of niet.

Nieuw gevormd perceel volledig gelegen binnen oud perceel

Ligt het nieuw gevormde perceel volledig binnen het oude kadastrale perceel dan wordt de conclusie van het oude perceel doorgetrokken naar het nieuwe perceel. Het rapport blijft dan ook een oriënterend bodemonderzoek voor het nieuw gevormde perceel.

Vb oude situatie: perceel A geen beschrijvend bodemonderzoek nodig. Nadien wordt perceel A verkaveld in 3 nieuwe percelen. Al deze nieuwe percelen krijgen de conclusie: geen beschrijvend bodemonderzoek nodig.

 

Geen beschrijvend nodig afbeelding 4

Nieuw gevormd perceel ligt niet volledig binnen oud perceel

Ligt het nieuw gevormde perceel niet volledig binnen het oude kadastraal perceel dan kan de conclusie niet zomaar doorgetrokken worden:

  • Indien de oorspronkelijke conclusie van het oriënterend bodemonderzoek was dat een beschrijvend bodemonderzoek nodig is, zal deze uitspraak doorgetrokken worden naar het nieuw gevormd perceel. Omdat niet het volledige perceel werd onderzocht, is het rapport niet langer een oriënterend bodemonderzoek maar wel een onderzoeksverslag Omdat niet het volledige perceel werd onderzocht, is het rapport dan ook niet langer een oriënterend bodemonderzoek maar wel een onderzoeksverslag. Indien er in het kader van een overdracht een geldig oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden, dient een bodemsaneringsdeskundige een nieuw oriënterend bodemonderzoek op te stellen (onderzoeksstrategie 5A van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek). Ook aan de andere overdrachtsbepalingen van een risicogrond moeten voldaan zijn, zie Hulpfunctie voor overdracht.
  • Indien de oorspronkelijke conclusie van het oriënterend bodemonderzoek was dat geen beschrijvend bodemonderzoek nodig is, zal deze uitspraak niet doorgetrokken worden naar het nieuw gevormd perceel. Er is immers een deel van het nieuw gevormde perceel niet onderzocht. Er kan dan ook niet aangegeven worden of er al dan niet verontreiniging aanwezig is op dat deel. Omdat niet het volledige perceel werd onderzocht, is het rapport niet langer een oriënterend bodemonderzoek maar wel een onderzoeksverslag. Indien er in het kader van een overdracht een geldig oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden, dient een bodemsaneringsdeskundige een nieuw oriënterend bodemonderzoek op te stellen (onderzoeksstrategie 5A van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek).

Vb op perceel A is geen OBO voorhanden, op perceel B is wel een OBO voorhanden met conclusie dat een beschrijvend bodemonderzoek nodig is. Percelen A en B worden samengevoegd tot perceel C. Omdat op een deel van perceel C geen OBO voorhanden is, is er niet langer sprake van een oriënterend bodemonderzoek maar wel van een onderzoeksverslag. Omdat er een beschrijvend bodemonderzoek nodig is voor ‘perceel B’, is de conclusie van het nieuw gevormde perceel C ook beschrijvend bodemonderzoek nodig.

 

Geen obo voorhanden afbeelding 5

Niet akkoord met de doorgetrokken conclusie

Door de kadastrale wijziging kunnen er situaties ontstaan waarbij de conclusie mogelijk te streng is. In dat geval dient u contact op te nemen met een bodemdeskundige. Die moet dan een nieuw oriënterend bodemonderzoek opmaken.

Oriënterend bodemonderzoek niet langer aanzien als oriënterend bodemonderzoek

Indien het nieuw gevormde perceel niet volledig werd onderzocht in het oude oriënterend bodemonderzoek dan zal dit onderzoek aanzien worden als een onderzoeksverslag voor het nieuw gevormde perceel.
Indien voor de grond een geldig oriënterend bodemonderzoek nodig is in kader van overdracht, dient u contact op te nemen met een bodemdeskundige. Die moet dan een nieuw oriënterend bodemonderzoek opmaken.

Impact kadastrale wijziging op andere rapporten

Een oriënterend bodemonderzoek doet een uitspraak over de bodemkwaliteit voor een bepaald kadastraal perceel. In de andere rapporten (beschrijvend bodemonderzoek, (beperkt) bodemsaneringsproject en eindevaluatieonderzoek, schadegevallen ...) wordt een uitspraak gedaan over een bodemverontreiniging waarvoor al dan niet een vervolgstap nodig is.

Bij een kadastrale wijziging worden deze rapporten en de bijhorende uitspraak van het oorspronkelijk perceel doorgetrokken naar de nieuwe percelen die overlappen met het oorspronkelijke perceel.

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be