Kontich: Voormalige betoncentrale Torfs

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen ter hoogte van de Cornelis Verhulstlaan en is 1,9 hectare groot.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de site werd van 1950 tot midden jaren 1980 een betoncentrale uitgebaat. Na deze uitbating werden de gebouwen afgebroken en het terrein verkaveld. Momenteel zijn er 29 percelen opgenomen in de site.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 27 oktober 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM was opdrachtgever en betaalde de volledige kosten van dit globaal bodemonderzoek.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

In het verleden zijn er op negen percelen van de woonzone reeds oriënterende bodemonderzoeken en één beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. In de meeste van deze onderzoeken werd een (lichte) verontreiniging aangetroffen met zware metalen. In één onderzoek werd een verontreiniging aangetroffen met minderale olie. Deze verontreiniging moest na bijkomend onderzoek niet gesaneerd worden.

Het site-onderzoek werd op 11 maart 2011 conform verklaard. Tijdens het site-onderzoek werd geen bijkomend verontreiniging aangetroffen. Voor geen enkel perceel van de site was een bodemsanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen  U kunt ook de OVAM contacteren.

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 35773

Bodemsaneringsdeskundige
URS Belgium nv