Kortrijk VTI sanering van een schadegeval

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich ter hoogte van de Beekstraat in Kortrijk.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Tijdens de werken aan de speelplaats ontstond een breuk in een leiding van een stookolietank. De school greep meteen in. Ze stopte de bron van de verontreiniging, strooide absorberende korrels en liet het zuivere product opzuigen. Ze stelde ook een bodemsaneringsdeskundige aan en bracht de verzekering en de OVAM op de hoogte. Onmiddellijk na het schadegeval werd een stuk grond ontgraven en nam de bodemsaneringsdeskundige stalen om de verontreiniging in kaart te brengen.

Korttrijk ontgraving2

De OVAM stippelde, na contacten met de bodemsaneringsdeskundige en de school, het verdere traject uit. De eerste stap was een aanmelding in het protocol Scholen. Het dossier werd door AGIOn prioritair onderzocht en door de Stuurgroep Scholen bevestigd. De sanering wordt nu voortgezet in opdracht van de OVAM. Zodra deze afgerond is, kan de school de speelplaats verder afwerken en kunnen de kinderen veilig spelen op een propere bodem.

De OVAM zet zich in voor een goede dienstverlening en ondersteuning bij schadegevallen. We proberen kort op de bal te spelen, omdat een snelle aanpak van bodemverontreiniging minder complex is en tijd en geld uitspaart. Voor deze school in Kortrijk houdt dat in dat de aanpak van de verontreiniging binnen zes maanden afgerond zal zijn.

Meer informatie over schadegevallen

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

In een eerste fase werd een deel van de verontreinigde bodem ontgraven. Tijdens de werken bleek dat de stookolie ook in, onder en naast een nabijgelegen opgevulde kelder was gelopen. De verontreinigde grond werd ontgraven. Na een studie van de sloopwerken door de stabiliteitsdeskundige startte het tweede deel van de werken.

Kortrijk aanwulling

We installeerden een grondwaterbemaling die de grondwaterstand verlaagde, waardoor we dieper konden graven, het opgepompte water zuiverden we en loosden het in de riolering. De aannemer sloopte een deel van de keldervloer en -muur en heeft vervolgens de rest van de verontreiniging ontgraven. De erkende bodemsaneringsdeskundige nam stalen van de bodem en de wand van de ontgravingsput en stelde vast dat de verontreiniging voldoende werd weggenomen.

Na de ontgraving vulden we de put aan met propere grond. De school zorgt zelf voor de afwerking van de speelplaats met als voorziene einddatum het einde van dit schooljaar.

In een volgende fase bekijken plaatsen we peilbuizen en bekijken we zo of er nog restverontreiniging is achtergebleven in het grondwater. 

Zijn er veiligheids- of gezondheidsrisico’s (geweest)?

De OVAM bekeek samen met alle betrokkenen hoe de zone van sanering zo snel mogelijk kon aangepakt worden zodat de veiligheid van iedereen, bijvoorbeeld ook die van fietsende scholieren, op elk moment gegarandeerd is.

Wie is wie?

  • Sofie Geuens projectleider OVAM                             
  • Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab
  • Aannemer: Gent Dredging
  • stabiliteitsdeskundige: Stabex bvba
Protocol scholen
school
Contact

Sofie Geuens
015 284 286
ambtshalve@ovam.be