Dynamic Landfill Management (DLM)

Dynamic Landfill Management (DLM) is de duurzame integratie van grondstoffen uit stortplaatsen (in de vorm van materialen, energie, land en water) in de circulaire economie. Dit houdt ook in dat het een veilige opslag moet zijn met het idee deze in de toekomst te gebruiken (ELFM). In tussentijd wordt er een tijdelijke bestemming aan gegeven in afwachting van een definitieve veilige situatie (Duurzaam voorraadbeheer). Hierbij worden de primaire sociale en ecologische behoeften gerespecteerd.

Het doel van DLM is een grensoverschrijdende benadering zodat de stortplaats evolueert van storend object naar harmonisch geheel, door de negatieve effecten zoveel mogelijk te reduceren. Dit doen we met respect voor de EU reguleringen en wetgeving in de breedste zin van het woord: afvalbeheer, klimaat, overstromingsrisico’s, verharding, de betonstop en biodiversiteit. Het concept van 'ruimte als grondstof' ligt volledig in lijn met de noden van de EU om gedegradeerd land op te waarderen en te herbestemmen, specifiek door de herontwikkeling van brownfields zoals stortplaatsen aan te moedigen.

Evolution of the landfill-related terminology 2Ontwikkeling van de terminologie rond stortplaatbeheer. Operational landfill management  (oLfM); Enhanced Landfill Mining (ELFM); Enhanced Landfill Mining & Management  (ELFM²); Landfill Mining (LFM); Landfill Management(LfM); Waste to Materials (WtM); Waste to Energy (WtE); Waste to Land (WtL); Prevention of Groundwater (PrW).

ELFM in praktijk

Enhanced Landfill Mining (ELFM) is één mogelijk scenario binnen Dynamisch Stortplaatbeheer (DLM). Het streeft naar een zo duurzaam mogelijke  valorisatie van materialen en energie uit een stortplaats . Dit houdt in dat er een maximalisatie is van materiaalrecyclage evenals een optimale energieproductie. 

De vraag naar grondstoffen en energiebronnen is groot en stijgt nog steeds. Er zuinig mee omgaan is nodig om ook in de toekomst aan deze vraag tegemoet te komen. Het is een grote uitdaging voor ondernemers, consumenten en beleidsvormers om materialen in de kringloop te behouden of ze opnieuw in te zetten.

De OVAM weet - dankzij haar eigen databanken en de Gemeentelijke Inventaris - dat er ongeveer 3.300 stortlocaties zijn in Vlaanderen. Deze storten ontstonden hoofdzakelijk in de periode 1945 tot 1995. Vooral in de eerste helft van deze periode, met de opkomst van de consumptiemaatschappij, was er een inefficiënte toepassing van grondstoffen en producten met als gevolg dat er veel verdween onder de grond in plaats van het te hergebruiken. Pas in de jaren ’80 ontstond er een draagvlak voor de nadelige effecten van deze stortactiviteiten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de verontreiniging van het leefmilieu en de belemmering van nabestemmingsmogelijkheden. Vandaag is het doel om dit materiaal terug boven te spitten en de kringloop te sluiten.

Een mogelijke nieuwe bron van materialen of energie zijn stortplaatsen, al dan niet afgewerkt. Zowel naar de praktische uitvoering als beleidsmatig heeft de OVAM diverse initiatieven genomen op het vlak van ELFM. Dit gebeurde steeds in overleg met de belanghebbenden.

Het nieuwe concept van duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen beoogt een valorisatie van (voormalige) stortplaatsen. Zowel de inhoud als het oppervlak kunnen op een duurzame wijze herontwikkeld worden. Daardoor voldoen we niet enkel aan behoeften inzake ruimte en grondstoffen maar bovendien wordt een belangrijk milieurisico weggenomen. 

COCOON en RAWFILL

Lees meer over de twee Europese Interregprojecten COCOON en RAWFILL.

Enhanced Landfill Mining (ELFM) is een strategisch project van de OVAM dat loopt over de periode 2011-2015. Dit concept is recentelijk ontwikkeld binnen het ELFM-consortium in Vlaanderen waarvan de OVAM ook deel uitmaakt.

Binnen OVAM zijn alle afdelingen betrokken omdat ELFM zowel de beleidsvelden afval, materialen en bodem omvat. Een ELFM-projectteam vult dit ELFM-concept concreter in.

Pact 2020

In het Pact 2020 en in “Vlaanderen in Actie” heeft Vlaanderen zich de ambitie gesteld om tegen 2020 belangrijke stappen te zetten naar een ‘kringloopeconomie’ met een zo laag mogelijke grondstof-, energie-, water-, materiaal- en ruimtegebruik en een zo beperkt mogelijke impact op milieu en natuur in Vlaanderen en de rest van de wereld.