Machelen - Budasteenweg

De OVAM saneert terrein aan de  Budasteenweg in Machelen.

Waar is de site gelegen?

Het terrein is gelegen aan de Budasteenweg 17 in Machelen en maakt deel uit van een vroegere verffabriek. De fabriek ligt gedeeltelijk op het Vlaamse grondgebied en gedeeltelijk in het Brusselse Gewest.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Op het terrein is een ophooglaag aanwezig met cyanides afkomstig van materiaal van voormalige gasfabrieken in de omgeving. Door de activiteiten van de voormalige verffabriek was er een beperkt aandeel in de verontreiniging met cyaniden. Er werd een vrijstelling van de saneringsplicht bekomen voor 95%. Dit betekent dat de OVAM 95% van de kosten draagt en nadien terugvordert van de aansprakelijke. De eigenaar draagt de overige 5% van de kosten.

verontreiniging met cyanides

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

Behalve de cyanideverontreiniging in de bodem en in het grondwater is er ook een verontreiniging van zware metalen in het grondwater. Ter hoogte van de opslag met ontvlambare producten zit er een drijflaag met minerale olie en BTEX. Voor de grondwaterverontreiniging met zink, minerale olie en BTEX werd in 2008 een bodemsaneringsproject opgesteld. De bodemsanering voor deze verontreiniging omvatte de ontgraving van een drijflaag en de monitoring van de zinkverontreiniging. De eigenaar voerde deze bodemsaneringswerken in 2009 uit.

Voor de verontreiniging met cyanides werd in 2011 een bodemsaneringsproject opgesteld. In het bodemsaneringsproject werd voorzien om een aantal zones te ontgraven tot een diepte van 1,5 meter onder het maaiveld, waarna de grondwaterkwaliteit verder wordt gemonitord. 

Hoe pakte de OVAM de bodemsanering aan?

Bij lage grondwaterstand zoals hier, ontgraven we zonder gebruik te maken van bemaling. 

 

Machelen Budasteenweg

ontgraving in het droge

De erkende bodemsaneringsdeskundige volgde de grondwaterstand van nabij op. De geplande saneringswerken werden omwille van een te hoge grondwaterstand in juni 2012, in onderling overleg met de eigenaar, verschoven naar augustus. Op deze manier vermeden we een bemaling en de bijkomende kosten voor de zuivering van het grondwater verontreinigd met cyanides. De ontgraven partijen grond en puin werden integraal afgevoerd naar een vergunde deponie. De ontgraven gronden en het puin werden op een gecontroleerde omgeving behandeld. Op die manier verminderen we de te storten fractie en vergroten we het recyclage-aandeel.

De bodemsaneringswerken zijn beëindigd op 28 september 2012.  Momenteel loopt er nog een monitoring.

Welke veiligheidsmaatregelen werden er genomen?

Door de aanwezigheid van cyanide waren er extra beschermingsmiddelen nodig. Tijdens de graafwerken werden continu 2 cyanidemeters op de werf opgesteld. Eén meter op een statief, de andere rond het middel van de arbeider die in de ontgravingsput stond.

controle van putstaal met aangepaste veiligheidsvoorzieningen

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Bert Van Goidsenhoven
Erkend Bodemsaneringsdeskundige: DLV Belgium
Aannemer: Aclagro nv
Veiligheidscoördinator: ER consult

cyanideverontreiniging
Contact

Bert Van Goidsenhoven
015 284 550
ambtshalve@ovam.be