Meest gestelde vragen - doelgroep gemeenten

Wat kan de OVAM doen? Welke ondersteuning biedt de OVAM?

Wat te doen bij klachten over (werken met) asbest?

Welke subsidies zijn er voorzien?

Wat te doen bij asbestbrand?

In welke mate kan de eigenaar van het gebouw verplicht worden om de asbesthoudende materialen te verwijderen?

 

Wat kan de OVAM doen? Welke ondersteuning biedt de OVAM?

De OVAM heeft zelf geen toezichtsbevoegdheid maar biedt ondersteuning en advies voor lokale toezichthouders milieu bij asbestincidenten. De OVAM biedt daarnaast maandelijks asbestopleidingen aan voor lokale besturen en lanceerde de leidraden 'Asbestbranden' en 'Handhaving asbestincidenten als hulpmiddel voor toezichthouders'.

Wat te doen bij klachten over (werken met) asbest?

De lokaal toezichthouder milieu is bevoegd voor alle overtredingen op de Vlaamse milieuwetgeving en kan verbaliseren of vaststellingen doen, en bestuurlijke maatregelen opleggen conform het Milieuhandhavingsdecreet. Indien de lokaal toezichthouder niet beschikbaar is of niet kan optreden, kan ook beroep gedaan worden op de afdeling Handhaving (vroegere milieu-inspectie) of de federale politie afdeling milieu.

De Vlaamse milieuwetgeving verbiedt algemeen het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen of het veroorzaken van verspreiding van asbestvezels door onzorgvuldig handelen. De OVAM publiceerde de leidraad "Handhaving asbestincidenten" op haar website om lokaal toezichthouders milieu te begeleiden. Veel voorkomende klachten zijn het ontmossen van asbestdaken, het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken of het onzorgvuldig afbreken van asbestdaken. In al deze gevallen kan de lokaal toezichthouder een PV opmaken en maatregelen opleggen. De meest voorkomende maatregelen die opgelegd moeten worden aan overtreders zijn het stopzetten van de handelingen en het op een correcte manier opruimen van de asbesthoudende afvalstoffen (op de zolder, rondom de woning, op aangrenzende percelen of openbaar domein). Indien door de slechte staat van een asbestcement dak stukken afbrokkelen en rondslingeren kan de lokaal toezichthouder milieu hiervoor ook maatregelen opleggen. Elke opgemaakte PV op basis van artikel 12 van het Materialendecreet moet aan de OVAM gemeld worden.

Indien de werken door een aannemer met werknemers uitgevoerd worden, kan ook de externe directie van FOD WASO opgeroepen worden. De aannemer zal dan vanuit overtredingen op de federale werkgeversverplichtingen geverbaliseerd worden en maatregelen opgelegd krijgen. Sowieso moet elke werknemer die met asbest werkt minimaal een jaarlijks opleidingsattest “eenvoudige handelingen” kunnen voorleggen (bijvoorbeeld dakwerkers). Sommige asbestverwijderingen mogen enkel door de gespecialiseerde erkende asbestverwijderaars worden uitgevoerd. Dit is meestal het geval bij de verwijdering van sterk beschadigde of losgebonden asbesttoepassingen in binnenruimtes van gebouwen.

Welke subsidies zijn er voorzien?

Momenteel bestaat er nog geen directe subsidie voor de verwijdering van asbesthoudende materialen. Indirect wordt de verwijdering van asbesttoepassingen ook reeds ondersteund als renovatiekost via premies zoals de renovatie- en verbeteringspremie. Meer informatie vindt u op www.premiezoeker.be. Lokale besturen kunnen sinds kort wel subsidies krijgen van de OVAM voor het organiseren van asbestafbouwprojecten. Dergelijke projecten worden vaak intergemeentelijk georganiseerd en bestaan bijvoorbeeld uit het goedkoop ophalen van asbestcementafval aan huis of het organiseren van gegroepeerde verwijderingen. De OVAM stelt dit jaar een actieplan Asbestafbouw voor aan de Vlaamse regering. In dit plan stellen we bijkomende maatregelen en instrumenten voor ter ondersteuning van de verwijdering van asbestdaken of andere asbesttoepassingen.

Wat te doen bij asbestbrand?

De OVAM lanceerde de leidraad Asbestbranden die lokale besturen en professionelen na de bluswerken moet begeleiden in een correcte opvolging tot en met de asbestvrije of asbestveilige vrijgave. Daarnaast biedt deze leidraad ook de nodige kapstokken om de gelijkaardige gevolgschade van asbestcalamiteiten zoals stormschade of het ontmossen van asbestdaken correct aan te pakken. Bij een asbestbrand is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt. Er zijn echter veel verschillende partijen betrokken, wat een snelle, gecoördineerde aanpak vaak bemoeilijkt. Een regisserende centrale rol door het lokale bestuur, in het bijzonder de noodplanningsambtenaar en de milieuambtenaar, blijkt dan cruciaal. Hij kan zich laten bijstaan door een asbestdeskundige voor de correcte aanpak van de afvalverwijdering. De gebouweigenaar of exploitant zal in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de opruimkosten. Vanuit de bevoegdheid als lokaal toezichthouder milieu of vanuit de Nieuwe Gemeentewet kan een PV opgemaakt worden en maatregelen opgelegd worden om alle verspreide asbesthoudende afvalstoffen op een correcte manier te laten opruimen.

In welke mate kan de eigenaar van het gebouw verplicht worden om de asbesthoudende materialen te verwijderen?

Voorlopig bestaat er nog geen verplichting om asbesthoudende materialen te verwijderen tenzij ze een urgent blootstellingsrisico vormen. Gedemonteerde of niet gebruikte asbesttoepassingen zijn sowieso afvalstoffen die men niet mag herbruiken en men dus moet afvoeren naar een recyclagepark of een andere vergunde inrichting voor asbestafval. De OVAM stelt dit jaar wel een actieplan Asbestafbouw voor aan de Vlaamse regering. Recente studies toonden aan dat asbesttoepassingen zoals asbestcement in daken en gevels door verwering en veroudering asbestvezels minder binden en loslaten. Daarom besliste de Vlaamse regering in 2014 om gefaseerd tegen uiterlijk 2040 risicovolle asbesttoepassingen versneld te verwijderen. De huidige milieuregelgeving verbiedt ook reeds het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen en het veroorzaken van emissie van asbestvezels. Indien door de slechte staat van het asbestcement dak stukken afbrokkelen en rondslingeren kan de lokaal toezichthouder milieu hiervoor maatregelen opleggen.

Ook interessant voor u
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulierformulier asbest invullen.