Milieuheffing 2011

  • De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen die zich voorgedaan hebben in hun naam en adres uitdrukkelijk op het aangifteformulier vermelden.
  • De op het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.
  • De ophalers van de in artikel 48.§2.17° bedoelde afvalstoffen moeten bij het invullen van de aangifte zelf de correcte tarieven vermelden op de daartoe voorziene ruimten op het aangifteformulier. Per tarief moet een aparte regel worden gebruikt.
  • In de wetgeving inzake milieuheffingen die vanaf 1 januari 2011 van kracht is, zijn (t.o.v. 2010) geen nieuwe wijzigingen opgetreden. Zoals reeds eerder bepaald wijzigen enkel de volgende heffingstarieven:
    • de K-factor voor het storten van brandbare recyclageresidu's van papier- en kartonafval (van bedrijven die papier- en kartonafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe producten) die in 2010 nog 0,03 was, wordt vanaf 2011 gelijk aan 1.
    • de K-factor voor recyclageresidu's van kunststofafval van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten wordt vanaf 2011 = 0,3.
  • Met het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (B.S. 30/12/2009) werd een regeling ingevoerd om vanaf 2010 ook het verlaagd tarief voor het storten van shredderresidu's af te bouwen. Voor residu's die verder worden behandeld via Post Shredder Technologie (afgekort PST) is daarbij een afwijkende regeling voorzien ter ondersteuning van de betreffende technieken. Voor 2011 blijft deze regeling ongewijzigd ten opzichte van 2010.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 47 tot 53bis van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2011, kunt u downloaden bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.