Milieuheffing 2012

Vanaf 1 januari 2012 wordt de milieuheffing inzake afvalstoffen wettelijk geregeld door het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), meer concreet in artikelen 44 en volgende. Behalve de nieuwe bepaling in artikel 46, §3,5° inzake het inzetten van vervangingsgrondstoffen in meeverbrandingsinstallaties is de tekst de overname van de vorige tekst die ten gronde niet werd gewijzigd, maar wel volledig werd herschikt.

  • Vanaf het eerste kwartaal 2012 geldt voor het inzetten van vervangingsgrondstoffen in meeverbrandingsinstallaties de regeling bepaald in artikel 46,§3,5° van het Materialendecreet.
  • De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen die zich voorgedaan hebben in hun naam en adres uitdrukkelijk op het aangifteformulier vermelden.
  • De op het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.
  • De ophalers van de in artikel 46.§1.19° bedoelde afvalstoffen moeten bij het invullen van de aangifte zelf de correcte tarieven vermelden op de daartoe voorziene ruimten op het aangifteformulier. Per tarief moet een aparte regel worden gebruikt.
  • In de wetgeving inzake milieuheffingen die vanaf 1 januari 2012 van kracht is, zijn (t.o.v. 2011) geen nieuwe wijzigingen opgetreden. Zoals reeds eerder bepaald wijzigen enkel de volgende heffingstarieven:
    • de K-factor voor het storten van recyclageresidu's van shredderafval die in 2011 nog 0,4 was, wordt vanaf 2012 gelijk aan 0,7.
    • de K-factor voor recyclageresidu's van kunststofafval van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten wordt vanaf 2012 = 0,6.
  • Met het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (B.S. 30/12/2009) werd een regeling ingevoerd om vanaf 2010 ook het verlaagd tarief voor het storten van shredderresidu's af te bouwen. Voor residu's die verder worden behandeld via Post Shredder Technologie (afgekort PST) is daarbij een afwijkende regeling voorzien ter ondersteuning van de betreffende technieken. In 2012 begint een nieuwe periode in de afbouw van het verlaagd tarief: naast de hierboven reeds vermelde wijziging van de K-factor voor het rechtstreeks storten van shredderresidu's, kan voor PST-residu's de K-factor van 0.15 nog worden toegepast voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan 2,5 keer de hoeveelheid materialen, waarvan maximaal 3% metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd afgevoerd.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2012, kunt u downloaden bij de publicaties , evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.