Milieuheffing 2014

De milieuheffing inzake afvalstoffen wordt wettelijk geregeld door het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), meer concreet in artikelen 44 en volgende.

 • De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen die zich voorgedaan hebben in hun naam en adres uitdrukkelijk op het aangifteformulier vermelden.
 • De op het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.
 • De ophalers van de in artikel 46.§1.19° bedoelde afvalstoffen moeten bij het invullen van de aangifte zelf de correcte tarieven vermelden op de daartoe voorziene ruimten op het aangifteformulier. Per tarief moet een aparte regel worden gebruikt.
 • Met het decreet van 20 december 2013 (B.S. 31.12.2013) heeft het Vlaams Parlement met ingang van het jaar 2014 de voorwaarden en het milieuheffingstarief voor het storten van recyclageresidu's van lompenafval gewijzigd.
 • De wijziging omvat volgende punten:
  • de K-factor voor het berekenen van het heffingstarief wordt gewijzigd van 0 naar 0,2
  • het verlaagd tarief wordt beperkt tot residu's van selectief ingezameld gebruikt textiel zoals kledij, huishoudlinnen en schoenen. Het verlaagd tarief is niet langer toepasbaar voor residu's van productieafval van textielindustrie en confectie-ateliers;
  • de hoeveelheid residu's die aan het verlaagd tarief kan worden gestort wordt beperkt tot 8 gewichtsprocent (voorheen 20 %) van de totale aanvoer van de voormelde afvalstoffen op jaarbasis.
 • Met het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (B.S. 30/12/2009) werd een regeling ingevoerd om vanaf 2010 ook het verlaagd tarief voor het storten van shredderresidu's af te bouwen. Voor residu's die verder worden behandeld via Post Shredder Technologie (afgekort PST) is daarbij een afwijkende regeling voorzien ter ondersteuning van de betreffende technieken. In 2014 begint een nieuwe periode in de afbouw van het verlaagd tarief: voor PST-residu's kan de K-factor van 0.15 nog worden toegepast voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen, waarvan maximaal 3% metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd afgevoerd.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2014, kunt u downloaden bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.