Milieuheffing tot 30 juni 2015

  • De milieuheffing op afvalstoffen wordt wettelijk geregeld door het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), meer concreet in artikelen 44 en volgende.
  • De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen in hun naam en adres uitdrukkelijk op het aangifteformulier vermelden.
  • De op het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.
  • De overbrengers van de in artikel 46.§1.19° bedoelde afvalstoffen moeten bij het invullen van de aangifte zelf de correcte tarieven vermelden op de daartoe voorziene ruimten op het aangifteformulier. Per tarief moet een aparte regel worden gebruikt.
  • Met het decreet van 19 december 2014 (B.S. 30.12.2014) heeft het Vlaams Parlement met ingang van het jaar 2015 de voorwaarden voor het storten van recyclageresidu’s van de verwerking van shredderafval via post-shredder-technologie-installaties ( PST-installaties) gewijzigd.
  • De wijziging omvat volgende punten:
    • De hoeveelheid die aan het verlaagd tarief kan worden gestort, wordt geleidelijker afgebouwd, meer bepaald in een overgangsperiode die eindigt in 2018 i.p.v. 2015.
    • Er wordt daarbij een M-factor van 2 ingevoerd. Voor de berekening van de hoeveelheid die aan het verlaagd tarief kan worden gestort, mag de hoeveelheid kunststoffen die gewonnen werd voor de aanmaak van nieuwe kunststoffen vanaf 2015 worden vermenigvuldigd met een factor 2.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2015, downloadt u bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.