Monitoringsysteem voor een Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid

Algemeen kader

Oppervlaktedelfstoffen zoals klei, leem, zand en grind zijn basisgrondstoffen voor producten die voor elke burger dagelijks hun nut hebben. Denk maar aan de huizen die opgetrokken zijn uit baksteen, beton en glas en de hoogwaardige toepassingen van kwartszand in de elektronicawereld. Deze grondstoffen moeten dan ook duurzaam beheerd worden, zowel voor de huidige generatie als voor toekomstige generaties.

Het Vlaamse beleid streeft ernaar om de beschikbare voorraden op een duurzame manier te beheren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat oppervlaktedelfstoffen zuinig, doelmatig en optimaal moeten worden aangewend en dat bij voorkeur volwaardige alternatieven worden gebruikt. Dat laatste is ook van belang voor duurzaam materialenbeheer, dat streeft naar gesloten materiaalkringlopen.

Een duurzaam beleid vraagt inzicht in een reeks basisgegevens zoals de totale behoefte aan delfstoffen, de import- en exportstromen en de hoeveelheden alternatieve materialen die beschikbaar zijn ter vervanging van primaire delfstoffen. Deze gegevens worden verzameld door ad hoc studies, die een beeld voor een bepaalde periode geven. Zoals voorzien in het in 2008 goedgekeurde Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan, nam de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) van het departement LNE daarom het initiatief om het ‘Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO)’ op te richten.

Doel

Het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid brengt in kaart hoe groot de totale inzet aan minerale grondstoffen in Vlaanderen is en in welke mate die wordt ingevuld door Vlaamse primaire delfstoffen, alternatieve grondstoffen en import. Met deze gegevens sturen we zowel het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid als het duurzaam materialenbeheer verder aan. Maximaal gebruik van alternatieve grondstoffen (zoals ‘afvalstoffen’ die terug in de kringloop gebracht worden), perkt de behoefte aan primaire delfstoffen immers in. Er wordt niet meer ontgonnen dan nodig is en er blijven voor de toekomst nog voldoende grondstoffen voorhanden.

De nodige gegevens worden verzameld via de MDO aangifte. De resultaten worden gebundeld in het MDO Jaarverslag.

Samenwerkingsverband

Het MDO is een samenwerkingsverband tussen Depratement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), die samen over de nodige onderzoekservaring en expertise beschikken om het monitoringsonderzoek gedegen aan te pakken.

Ook de relevante sectororganisaties worden betrokken bij het MDO.

Links

Website Department Omgeving over het MDO