Nieuwe aanvaardingsplichtconvenanten AEEA en zonnepanelen

  • 13 juli 2021

Historiek

Nog voor Europa in 2002 een producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) invoerde, was de OVAM al koploper. In 1999 sloten we de eerste milieubeleidsovereenkomst (MBO) af met de producenten van elektrische en elektronische apparaten, die zich verenigden in de vzw Recupel. Hierin wordt de concrete aanpak van zaken als inzameling, verwerking en sensibilisering vastgelegd. Ook maatregelen rond preventie, herstel en hergebruik worden er afgesproken. In 2015 sloten we ook voor zonnepanelen een overeenkomst af. De vzw PV Cycle Belgium neemt hier de rol als beheerorganisme op.  

Sinds 2018 spreken we niet meer over MBO’s maar over aanvaardingsplichtconvenanten. De MBO’s met Recupel en PV Cycle die eind mei 2021 ten einde liepen, moesten we dus vervangen door nieuwe convenanten.

Nieuwe doelstellingen

De convenanten zijn acht jaar geldig, tenzij er intussen belangrijke aanpassingen zijn in de regelgeving, zoals het in voege treden van een nieuwe Europese AEEA-Richtlijn. Het nieuwe convenant voor AEEA bevat een aantal belangrijke nieuwigheden. Zo werd met Recupel een jaarlijkse stijging met 3000 ton als inzameldoelstelling afgesproken. Ook voor hergebruik voorzien we een doelstelling: een stijging met 50 % over de looptijd van het convenant. We spraken ook betere financiële voorwaarden af voor hergebruik van afgedankte EEA. Tot slot zal Recupel tijdens de looptijd van het convenant een budget van zes miljoen euro voorzien voor projecten die bijdragen tot de transitie naar een circulaire economie. Hierbij ligt de focus op de korte keten, refurbishment, herstel en hergebruik.

Ook voor zonnepanelen werd een nieuw convenant onderhandeld. Hierin spraken we onder meer af dat PV Cycle een aanzet zal doen om hergebruikcriteria voor afgedankte zonnepanelen te ontwikkelen. Zo kan op een objectieve manier bepaald worden welke panelen efficiënt en veilig zijn voor hergebruik en welke het best gerecycleerd worden. Daarnaast worden ook de BIPV (Building Integrated)-panelen meer nadrukkelijk in de scope van het convenant opgenomen.