Nieuwe subsidies voor asbestverwijdering en meer selectieve afvalinzameling

  • 12 december 2017

Al sinds de vroege jaren van het afvalbeleid ondersteunt de OVAM gemeenten die investeren in afvalpreventie en selectieve inzameling. Maar er is meer nodig. Toen de  Vlaamse Regering in 2016 een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedkeurde, werd duidelijk dat er nood is aan nieuwe initiatieven en andere vormen van inzameling om verdere stappen te kunnen zetten richting minder restafval en het sluiten van materialenkringlopen. Ook de selectieve verwijdering van een gevaarlijke afvalstof als asbest is noodzakelijk om dat doel te bereiken. Zoals voorzien in het uitvoeringsplan hebben we het subsidiebesluit voor lokale besturen aangepast om mee invulling te geven aan die nieuwe noden. 

Meer selectief inzamelen

Lokale besturen in een groene regio die op (een deel van) hun grondgebied voor het eerst starten met de selectieve inzameling van gft, kunnen daarvoor subsidies aanvragen en dat gedurende de eerste twee jaar. Ook besturen die minirecyclageparken oprichten, zowel mobiele als vaste, krijgen subsidies. Voor vaste minirecyclageparken gaat het om een tussenkomst in de investeringen; de mobiele parken krijgen ondersteuning per dag dat ze effectief ingezet worden en dat opnieuw gedurende twee jaar.

Ophaling asbestcement

Nieuw in het subsidiebesluit zijn asbestverwijderingsprojecten. Binnen de proefprojecten ter voorbereiding van het asbestafbouwbeleid bleek bronophaling voor asbestcement een pragmatische succesformule voor de burger en het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur voorziet de nodige info, een platenzak (of bigbag of container) en beschermingsmiddelen aan een vast tarief van 30 euro. Asbestcement wordt vervolgens op afroep aan huis opgehaald door de aangestelde ophaler. De kosten voor die dienstverlening worden deels gesubsidieerd via het subsidiebesluit.

Het aangepaste subsidiebesluit voorziet ook nog in een aantal aanpassingen rond brengsystemen. En tot slot is de procedure voor de goedkeuring van innovatieve projecten administratief vereenvoudigd.

Meer info vindt u hier.