NMBS

Bodemsanering is verzoenbaar met de economische realiteit. De overeenkomst die de NMBS-Groep en de OVAM op 27 april 2006 tekenden, is daar een treffend bewijs van.

Zij stippelt de planning uit voor het bodemonderzoek en de sanering van alle Vlaamse spoorwegsites over de komende twintig jaar én spreidt het totale budget van 66 miljoen euro. Jaarlijks investeert de NMBS-Groep zo 3,3 miljoen euro in haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sporen op ... en in de bodem

Op 1 januari 2005 werd de vroegere NMBS geherstructureerd in drie NV's (NMBS-Holding, NMBS en Infrabel). Samen met het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) namen deze NV's ook elk een deel van de 30.000 percelen over. Bij dergelijke overdracht moe(s)t steeds een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd volgens Bodemdecreet. Indien nodig moet dit gevolgd worden door een beschrijvend onderzoek en een sanering.
Om de uitvoering van de onderzoeken op een gecontroleerde manier te spreiden in de tijd, werd in 2005 een Ministerieel besluit, dat deel uitmaakt van de raamovereenkomst opgemaakt. Bovendien engageerde de NMBS-Holding - de vroegere NMBS -  zich om ook alle risicogronden aan te pakken die in haar bezit bleven.

Ongeveer 700 percelen (2,3%) zijn mogelijk verontreinigd. Reden van deze verontreiniging? Dieselbevoorradingsplaatsen, creosoteerwerkplaatsen (voor de behandeling van houten dwarsliggers), opslagplaatsen voor petroleumproducten, onderhoudswerkplaatsen van de treinen en gronden gebruikt door schroothandelaars en verdelers van brandstoffen. Vooral de 120 jaren van stoomtractie en de beginperiode van de dieseltractie in de jaren vijftig, lieten hun 'sporen' na op ... en in de bodem.

Bodemsaneringsplan voor twintig jaar

De opdracht voor het uitvoeren van een oriënterend en - waar nodig - beschrijvend bodemonderzoek en de daadwerkelijke bodemsanering op alle terreinen in eigendom van de NMBS-Groep, leek zowel organisatorisch als budgettair zeer moeilijk. Daarom werkten de OVAM en de NMBS-Groep aan een overeenkomst die de verplichtingen en de budgetten over een redelijke termijn spreidt.
Het resultaat? De NMBS-Groep die zich in 2006 engageerde om het bodemonderzoek en de projectontwerpen voor de sanering van haar percelen in Vlaanderen op twintig jaar rond te hebben.

Duidelijke prioriteiten

In de bedrijfsspecifieke overeenkomst legden de OVAM en de NMBS-Groep afspraken vast over de procedures en termijnen voor de sanering.

Er werd gestart met de inventarisatie van alle gronden met een risico op bodemverontreiniging. Daarna voerde de NMBS-Holding oriënterende bodemonderzoeken uit op alle terreinen waar dat nog niet gebeurde.
Voor 1 januari 2008 bezorgde ze de resultaten aan de OVAM, die de onderzoeken beoordeelde en vaststelde welke terreinen een grondiger, beschrijvend bodemonderzoek (BBO) vereisten. De uitvoering van de BBO's op die percelen gebeurt op basis van hun prioriteit die bepaald wordt door:

  • De ernst van de verontreiniging,
  • De eventuele infrastructuurwerken of verkoop van terreinen door de NMBS-Groep,
  • Het (nog beschikbare) budget.

In 2013 rondde de NMBS-Holding de beschrijvende bodemonderzoeken af. Op basis daarvan bepaalt de OVAM dan welke terreinen gesaneerd worden. Ook hiervoor stelt de NMBS-Holding een prioriteitenlijst op aan de hand van dezelfde drie criteria.
In 2023 is dit project rond en is elk betrokken terrein gesaneerd of werd er een gedetailleerd bodemsaneringsproject voor opgesteld.

Inmiddels verkochten de spoorwegen al heel wat terreinen. Die kregen een nieuwe bestemming als woon-, park- of industriegebied - meteen dé aanleiding om ze te saneren.

Contact

OVAM - Infolijn Bodem
015 284 459
overeenkomsten@ovam.be

Ook interessant voor u