Oudenaarde - Bourgondiëstraat - Gasfabriek

Begin 2015 start de OVAM met de ambtshalve bodemsaneringswerken op de site Scheldekop. Het terrein ligt aan de Bourgondiëstraat en de Trekweg in Oudenaarde. De bodemsaneringswerken kaderen in de herontwikkeling van deze brownfield. Bij de herontwikkeling wordt een uitbreiding van het woonaanbod, een groei van culturele functies en een heraanleg van het openbaar domein voorzien.

Waarom saneren?

Oudenaarde GassiteOp de site Scheldekop was van 1856 tot ongeveer 1980 een gasfabriek gevestigd. Er waren onder meer twee bovengrondse gashouders aanwezig. Tijdens de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen heel wat schadelijke  afvalstoffen vrij, zoals teer en cyanide. Deze afvalstoffen hebben geleid tot een grond- en grondwaterverontreiniging. De uitgevoerde bodemonderzoeken tonen aan dat de aangetroffen verontreiniging bestaat uit minerale olie, PAK’s, NSO-verbindingen en cyaniden. De sanering van het terrein is nodig. De OVAM saneert de grond en het grondwater tot er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige herontwikkeling van de site.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

We ontgraven zowel de kernzones als de verontreinigde toplaag. De ontgraven verontreinigde grond stockeren we tijdelijk ter plaatse om op basis van bijkomende analyses de gepaste verwerkingsmethode te bepalen. We schatten dat we ruim 7.500 ton verontreinigde grond afvoeren voor verwerking.

De graafwerken in de saneringszone vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. De arbeiders op de werf dragen veiligheidskledij om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Omdat bij een verontreiniging met cyanides plaatselijk schadelijke gassen kunnen vrijkomen, is het niet uit te sluiten dat de arbeiders op bepaalde momenten eveneens gasmaskers dragen. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er geen enkel gevaar: we verwachten geen risico’s buiten de werfzone.

Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering continu op. Hij voert binnen en buiten de saneringszone luchtmetingen uit en volgt de ontgravingswerken op de voet.

Na de ontgraving evalueren we op basis van de bemonsteringsresultaten de resterende grondwaterverontreiniging : zo wordt voorzien om  gedurende een drietal maanden na de ontgravingswerken verontreinigd grondwater op te pompen en te zuiveren.  Nadien monitoren we de kwaliteit van het  grondwater nog gedurende minstens twee jaar.

http://alfresco.ovam.be/share/page/site/ivs/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/064ae8b8-a0a1-4b05-a721-2e3da090f9d7

Timing van de werken?

Eind januari 2015 start de aannemer met de werfinrichting. Om veiligheidsredenen wordt de zone van de saneringwerken en de Trekweg volledig afgezet. De grondwerken duren vermoedelijk 10 weken.

Herontwikkeling na sanering?

Dankzij het geïntegreerd samenwerken van alle betrokken partijen wordt de brownfield Scheldekop herontwikkeld tot een vernieuwd stadsdeel waar het aangenaam vertoeven is. Zo worden de 2 stadsdelen van Oudenaarde, gescheiden door het  rechttrekken van de Schelde, opnieuw herenigd.

Te verwachten hinder?

Verkeershinder

Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, voeren we de verontreinigde grond zo veel mogelijk af per schip. Het aan- en afrijden van werfmateriaal is echter onvermijdelijk. De aannemer stelt, in nauw overleg met de politie, een  verkeerscirculatieplan op. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de minste impact heeft op de mobiliteit in de stad Oudenaarde en dat de hinder voor de buurtbewoner, beperkt is.

Geluidshinder

Tijdens de graafwerken zal er enige geluidshinder zijn. De aannemer werkt uitsluitend tijdens de gangbare werkuren (7u00 – 18u00).

Geurhinder

Het ontgraven van een teerverontreiniging kan een sterke geur met zich meebrengen. Om de geurhinder te neutraliseren, installeren we een geurkanon.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke: Kathleen De Muer
Aannemer: SITA Remediation nv
Bodemsaneringsdeskundige: ABO nv
Veiligheidscoördinator: Abesco cvba

 

Oudenaarde - Bougondiëstraat - Gasfabriek
Oudenaarde gasfabriek
Contact

Kathleen De Muer
015 284 464
ambtshalve@ovam.be