PAF-registratie

Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen waar een kennisgeving voor nodig is, kan de verwerker een PAF-statuut aanvragen. PAF staat voor Pre Authorised Facility (Vooraf Goedgekeurde Inrichting).

Dit statuut geeft de mogelijkheid om kennisgevingen in te dienen die voor een langere periode geldig zijn (maximum 3 jaar).

De verwerker vraagt dit aan bij de autoriteit waar hij gevestigd is en die bevoegd is voor de grensoverschrijdende overbrenging. Voor afvalstoffen met verwerking in Vlaanderen is dit de OVAM.

Een PAF-statuut is verbonden aan de milieuvergunning van de verwerker ("Omgevingsvergunning").

De aanvraag kan gebeuren op basis van bijgevoegd bestand of een eigen bestand dat dezelfde informatie bevat. De procedure is beschreven in artikel 14 van Verordening 1013/2006.

In artikel 14 van Verordening 1013/2006 is de mogelijkheid voorzien dat de bevoegde autoriteit van bestemming kan besluiten om een specifieke inrichting voor nuttige toepassing ‘vooraf goed te keuren’ (VGI-statuut) of “pre-consented facility” (PAF-statuut). Een dergelijk besluit heeft een beperkte geldigheidsduur en kan worden ingetrokken. De kennisgevingen naar zo’n ‘vooraf goedgekeurde’ inrichting kunnen voor maximaal 3 jaar worden aangevraagd en goedgekeurd. De behandeling van de kennisgeving moet binnen de 7 werkdagen na de ontvangstbevestiging gebeuren (i.p.v 30 dagen). De goedkeuring zal enkel afgeleverd worden voor oranje lijst afvalstoffen (afvalstoffen van bijlage IV van de Verordening) en nuttige toepassing.

In bepaalde gevallen vragen de bedrijven om ook “niet genoemde afvalstoffen” en groene lijst afvalstoffen op te nemen in het PAF-besluit. Dit kan voor zover het bedrijf effectief vergund is om deze afvalstoffen te mogen verwerken.

Een bedrijf kan een PAF-statuut aanvragen bij de OVAM voor een vergunde exploitatiezetel gevestigd in het Vlaamse Gewest. De aanvraag gebeurt schriftelijk door de exploitant voor een welbepaalde exploitatiezetel. Bij de aanvraag moet alle relevante informatie meegestuurd worden om de aanvraag te kunnen behandelen. De aanvraag bevat naast bedrijfsgegevens zoals naam, ondernemingsnummer, adres en een overzicht van afvalstoffencodes (op basis van het bestand op deze pagina) ook nog volgende informatie:

 • Afschrift(en) van geldige vergunningsbesluit(en) van het bedrijf
   
 • Acceptatieprocedure van de afvalstoffen, analyses, register
   
 • Opslag, opslagcapaciteit
   
 • Beschrijving van de verwerkingswijze van de afvalstoffen
   
 • Ontstaan van afvalstoffen tijdens het verwerkingsproces

De behandeltermijn is max. 30 kalenderdagen na ontvangst van alle informatie. In de beslissing zal staan tot wanneer het PAF-statuut geldig is (meestal datum geldigheid milieuvergunning).

 

Contact

inuit@ovam.be
015 284 284