Peer en Leopoldsburg - verwijdering van zinkassen

Waarom dit project?

Op verschillende locaties in Peer en Leopoldsburg zijn zinkassen gevonden in de bodem. Zinkassen zijn een restproduct van de zinkproductie en dienden in het verleden vaak om opritten te verharden en terreinen te verhogen. Deze zinkassen kunnen bij direct contact (inslikken of inademen) een risico vormen voor de gezondheid omdat ze een zeker gehalte aan zware metalen bevatten. Met deze bodemsanering wil de OVAM de zinkassen die een risico kunnen vormen, verwijderen.

De werken

De OVAM heeft een aannemer aangesteld die de werken zal uitvoeren. Deze gebeuren onder toezicht van een erkend bodemsaneringsdeskundige en een veiligheidscoördinator. De OVAM en haar partners stellen alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk  te beperken. Veiligheid, toegankelijkheid en goede communicatie zijn daarbij heel belangrijk.

De voorbereiding

Tijdens een plaatsbezoek duidt de werfleider de werkzone aan en schat hij in welk materieel nodig is. Daarnaast duidt hij aan welke materialen en constructies (hokken, tuinmeubelen, bloempotten, planten ...) eventueel verwijderd moeten worden om de werken te vergemakkelijken. Ook beantwoordt hij vragen in verband met het verwijderen en hergebruiken of vernieuwen van schuttingen. Er wordt ook een plaatsbeschrijving opgemaakt. Na de plaatsbezoeken maakt de aannemer een werkplan op.
Enkele dagen voor de start krijgt de eigenaar of gebruiker de precieze datum van de afgraving.

Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Saneringsfase

 

zinkassen sanering

De zinkassen worden, indien nodig, vóór en tijdens de afgraving bevochtigd om te verhinderen dat er stof opwaait. Na de afgraving worden ze meteen afgevoerd naar een erkende stortplaats. Veiligheid staat voorop.

Eindfase

Na de werken controleren de aannemer en de erkend bodemsaneringsdeskundige of de werken goed zijn uitgevoerd. Ze brengen de zinkassen die niet konden verwijderd worden in kaart en gaan na of er schade is die nog moet worden hersteld. Zij noteren ook uw eventuele opmerkingen over het verloop van de sanering.

Herstelfase

De aannemer vult de afgegraven zone met proper materiaal. De aard van dit materiaal hangt af van de functie die het terrein voorheen had. Eerst wordt aanvulzand aangebracht. Waar opritten en paden waren, zal de aannemer de zone afwerken met metselwerkpuin, betonpuin of zandcement (stabilisé). Groenzones vult hij verder aan met teelaarde. Waar gras werd verwijderd, wordt daarna gras gezaaid of worden grasmatten gelegd. Indien mogelijk plaatst de aannemer de omheining terug of plaatst hij een nieuwe standaardomheining van 1,5m hoog. Al het materiaal (beplanting, bloempotten ...) dat u zelf verwijderde, moet u zelf terugplaatsen.

Kosten van de sanering

De eigenaars en bewoners hebben geen schuld aan de vervuiling en hoeven dus ook niet te betalen voor de sanering. De kosten worden gedragen door Umicore en de OVAM.

Wie is wie?

Projectleider bij de OVAM: Tim Lieben
Erkend bodemsaneringsdeskundige: RSK Benelux bvba
Aannemer: Sun Calor bvba
Medisch milieukundige: Cindy Lodewijckx
Milieuambtenaar Peer: Silvie Claes
Milieuambtenaar Leopoldsburg: Fabian Spreeuwers