Pilootproef Combinatie KWO en grondwatersanering

De OVAM subsidieert een innovatief demonstratieproject op de site van Philips Turnhout: een combinatie van grondwatersanering en koudewarmteopslag in gebouwen: zoektocht naar duurzaamheid, synergiën en kostenreductie.

Partners

ARCADIS voert in de komende 3 jaar een haalbaarheidsstudie uit waarbij zal geëvalueerd worden of sanering van een verontreiniging kan gecombineerd worden met warmtewinning uit grondwater (koude warmteopslag of KWO). Een gelijkaardig project werd nog niet gerealiseerd in Vlaanderen gezien de onzekerheid naar technische en economische haalbaarheid en vergunningen. In dit innovatieproject is het de bedoeling om deze onzekerheden weg te werken en op zoek te gaan naar synergiën. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Mourik, Philips, OMC en de OVAM. Mourik staat in voor de expertise vanuit de aannemerskant. Philips stelt de site in Philips Turnhout ter beschikking voor het project. OMC staat voor Open Manufacturing Campus en is een vzw die de site in Turnhout zal ontwikkelen tot een campus voor hoogtechnologische productie. De OVAM en Philips zijn beiden opdrachtgever van het project.

Pilootproef Combinatie koudewarmteopslag en grondwatersanering

Op de site is een grondwaterverontreiniging met gechloreerde solventen aanwezig tot een diepte van 80 meter. De sanering van het grondwater zal uitgevoerd worden door middel van recirculatie van het grondwater waarbij grondwater wordt onttrokken en stroomopwaarts geïnfiltreerd wordt met toediening van nutriënten die de biologische afbraak stimuleren. Hiervoor is reeds een pilootproject opgestart. Uit het opgepompte water van de sanering kan energie (koude of warmte) gewonnen worden. Aangezien er op de site plannen zijn om 2 gebouwen te renoveren, biedt deze concrete case de mogelijkheid om te evalueren wat de synergiën zijn tussen sanering en energiewinning en wat de gevolgen zijn op het gebied van milieu en energiebesparing.

De resultaten van deze studie worden gepubliceerd zodra de informatie beschikbaar is.