Prekadastrale percelen

Geen bodemattesten voor ”prekadastrale” percelen

Sinds enige tijd is het verplicht om voorafgaand aan de verkoop van een deel van een perceel, of bij de splitsing, samenvoeging of verkaveling van één of meerdere percelen een duidelijk afbakeningsplan, opgesteld door een landmeter, aan het AAPD (Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie, zijnde het kadaster) te bezorgen. Door het kadaster wordt dan een referentienummer toegekend aan het plan. Dit nummer wordt aan de notariële verkoopakte opgenomen. Deze nieuwe werkwijze wordt de prekadastratie genoemd.

De AAPD maakt de gereserveerde perceelsidentificatie aan in afwachting van de creatie van het nieuwe kadastraal perceel. De gereserveerde nummers worden pas gekadastreerd na de verwerking van de akte door FOD financiën. Deze nummers bestaan dus nog niet officieel zolang deze verwerking, die enkele maanden kan duren, nog niet gebeurd is. Er kunnen van deze percelen dan ook geen kadastrale plannen worden bekomen.

Aangezien het kadastraal plan voor de aflevering van een bodemattest van een kadastraal perceel belangrijk is voor de bepaling van de geldende uitspraak op het perceel, zijn we genoodzaakt om ons voor de uitspraak te beroepen op het meest recent beschikbare kadastraal plan leverbaar door het kadaster (AAPD).

Dit betekent dat:

  • Voor de percelen ontstaan gedurende het lopende jaar kunnen enkel bodemattesten afgeleverd worden mits bij het kadaster hiervan een kadastraal plan beschikbaar is. Bent u in het bezit van dit kadastraal plan en de kadastrale legger van dit perceel, dan kan u hier uw bodemattestaanvraag indienen.
  • Voor nieuwe percelen waarvoor nog geen kadastraal plan beschikbaar is bij het kadaster, kunnen enkel bodemattesten afgeleverd worden van de percelen waaruit de nieuwe percelen ontstaan zijn.

Dit houdt in dat voor recent gevormde prekadastrale percelen

  • Ontstaan door opsplitsing van een perceel (splitsing, verkaveling) u ofwel een bodemattest aanvraagt voor het perceel waaruit het ontstaan is, ofwel een bodemattest aanvraagt voor een deel van een perceel mits hiervoor het opmetingsplan toegevoegd is.
  • Ontstaan door samenvoeging van percelen u bodemattesten aanvraagt voor de percelen die deel uitmaken van de samenvoeging.

De procedure voor het overdragen van delen van kadastrale percelen blijft geldig.

Contact

OVAM infolijn bodem
015 284 459
bodem@ovam.be