Protocol curatoren

Praktische richtlijnen bij faillissement met vastgoed

Artikel 123 van het Bodemdecreet legt een bodemonderzoeksplicht op aan de curator bij een faillissement van een handelaar of vennootschap die eigenaar is van een risicogrond.

Voor curatoren die geconfronteerd worden met een faillissement van een handelaar of vennootschap die eigenaar is van vastgoed in Vlaanderen, werd een handige leidraad ontwikkeld. Dit draaiboek werd opgemaakt in nauwe samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies en het Genootschap Advocaten Publiekrecht. Het begeleidt de curator stap voor stap vanaf de vaststelling dat het faillissement eigenaar is van vastgoed tot en met de eventuele uitvoering van de nodige bodemonderzoeken.

U vindt het draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest rechts op deze pagina bij publicaties.

Protocol curatoren

Een curator beschikt niet altijd over de mogelijkheid om de nodige bodemonderzoeken uit te voeren. Hierover werden afspraken gemaakt tussen de OVAM en de Orde van Vlaamse Balies. Deze afspraken zijn opgenomen in het protocol curatoren.

Het oorspronkelijke protocol dateert van 1 oktober 2007. Omwille van de wijziging van artikel 123 van het Bodemdecreet werd het protocol gewijzigd. De nieuwe versie werd ondertekend op 1 december 2009. In de periode 2014-2015 werd het protocol geëvalueerd door de OVAM, de Orde van Vlaamse Balies en het Genootschap Advocaten Publiekrecht. Ook de Unie der Handelsrechters en Febelfin werden bij deze besprekingen betrokken. Deze gesprekken hebben geleid tot een uitgebreid protocol curatoren, dat door de OVAM en de Orde van Vlaamse Balies werd ondertekend op 18 maart 2016. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege en de Federale minister voor Justitie, Koen Geens ondertekenden deze overeenkomst ter kennisname. 

Het protocol van 18 maart 2016 vindt u rechts op deze pagina bij publicaties.

Het protocol bevat twee onderdelen:

  • Prefinanciering door de OVAM van oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en/of bodemsaneringsconcept.
  • Verkoop van onverkoopbaar onroerend goed aan de OVAM.

Prefinanciering van oriënterend bodemonderzoek

De curator kan aan de rechter-commissaris de machtiging vragen om de OVAM te verzoeken het oriënterend bodemonderzoek te prefinancieren en in zijn plaats uit te voeren. Daaraan zijn twee voorwaarden verbonden:

  • Er zijn onvoldoende middelen/activa aanwezig in de failliete boedel om het oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.
  • Er is geen hypothecaire schuldeiser of andere schuldeiser bereid om de kosten van het oriënterend bodemonderzoek te prefinancieren.

Meer uitleg over de praktische werkwijze bij een verzoek tot prefinanciering en uitvoering van het oriënterend bodemonderzoek vindt u in de handleiding toepassing protocol curatoren rechts op deze pagina bij publicaties.

Afhankelijk van het aantal aanvragen en de prioriteit voert de OVAM het oriënterend bodemonderzoek uit. 

Prefinanciering van beschrijvend bodemonderzoek en bodemsaneringsconcept

De voorwaarden voor de prefinanciering van een beschrijvend bodemonderzoek en bodemsaneringsconcept zijn gelijkaardig aan die van een oriënterend bodemonderzoek. Meer uitleg over de praktische werkwijze vindt u in de handleiding toepassing protocol curatoren rechts op deze pagina bij publicaties.

Onverkoopbaar onroerend goed

Kan het onroerend goed niet verkocht worden omdat onduidelijk is of de opbrengst de eventuele saneringskost kan dekken? In dat geval kan de curator aan de rechtbank van koophandel de machtiging vragen om het goed aan de OVAM te verkopen voor een symbolische euro. Zo blijft de verontreinigde grond niet onbeheerd liggen.

Is dit een mogelijke oplossing voor uw faillissement? Neem dan zeker contact via het e-mailadres rechts op deze pagina.

Meer uitleg over de te ondernemen acties bij een onverkoopbaar onroerend goed vindt u in de handleiding toepassing protocol curatoren rechts op deze pagina bij publicaties.

Waar heeft de OVAM al gronden aangekocht?

Sinds de inwerkingtreding van het protocol curatoren heeft de OVAM reeds meerdere gronden aangekocht:

Waar heeft de OVAM al gronden verkocht?

Hoe worden gronden geselecteerd?

Een grond komt in aanmerking voor verwerving via het protocol curatoren als:

  • De (geraamde) kostprijs van de bodemsanering hoger ligt dan de verwachte opbrengst van de verkoop van de kwestieuze grond na bodemsanering of het niet duidelijk is dat deze opbrengst de bodemsaneringskost zal dekken.
  • De private markt of projectontwikkelaars geen interesse hebben in het aankopen van de risicogrond.

Gronden die momenteel worden bekeken

Curatoren vragen geregeld aan de OVAM om een dossier nader te bekijken. Soms leidt dit tot een aankoop voor 1 symbolische euro, soms wordt voor andere pistes gekozen. In sommige gevallen oordeelt de OVAM dat er nog een reële kans bestaat dat een geïnteresseerde koper bereid is om het terrein aan te kopen en de saneringsplicht op zich te nemen. Dit is momenteel het geval voor onderstaande terreinen. Indien u geïnteresseerd bent om op de hoogte gebracht te worden als er zich een mogelijke opportuniteit voordoet, volstaat het om te mailen naar curatoren@ovam.be. Dan nemen we u op in een mailinglijst en bezorgen we u een e-mail als er een nieuw dossier wordt toegevoegd.