Register van verwerkte afvalstoffen

De verwerker van afvalstoffen houdt een register bij van de door hem verwerkte afvalstoffen, dat de volgende gegevens bevat:

  • datum en uur van de aanvoer van de te verwerken afvalstoffen; 
  • de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kg;
  • de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code;
  • naam, adres, met inbegrip van het land en, indien gekend, het identificatienummer van de afvalstoffenproducent, voor Belgische afvalstoffenproducenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het btw-nummer; 
  • indien van toepassing, naam, adres en identificatienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar; 
  • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen, met vermelding van de betreffende R- of D-code, en tenminste de volgende categorieën: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere voorbehandeling; 
  •  indien van toepassing, de vermelding dat de aangevoerde afvalstoffen geweigerd zijn, met de reden van de weigering; 
  • in geval van storten, het nummer van het stortvak, met in het geval van gevaarlijk afval de nauwkeurige ligging op de stortplaats; 
  • in geval van opslag, de lokalisatie van de opslag in de inrichting; 
  • opmerkingen over de afvalstof en de aanvoer, de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen over de uitbating van de inrichting. 

Het register wordt ten minste elke werkdag of na elke aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de verwerker van afvalstoffen digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.

In de milieuvergunning, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Milieuvergunningendecreet, kan afgeweken worden van de inhoudsvoorschriften van het register.