Ecoclusters: bedrijven werken samen

Door samenwerking van bedrijven te bevorderen binnen eenzelfde sector of over bedrijfssectoren heen, kunnen bedrijven meer materialen in kringlopen houden. Die samenwerkingsprojecten met een focus op materiaalvalorisatie noemt de OVAM ecoclusters.

Dergelijke samenwerking kan op drie niveaus:

  1. collectieve selectieve inzameling/collectieve ophaling van afvalstromen;
  2. efficiënt inzetten van grondstoffen: toepassing van ecodesignstrategieën;
  3. uitwisselen van reststromen/industriële symbiose.

Bedrijven kunnen voor een duurzaam materialenbeheer samenwerken op bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.

Materiaalkosten zijn hoog. Duurzaam materiaalbeheer is de oplossing

Vlaanderen streeft naar 15% minder bedrijfsrestafval. Die doelstelling staat in het uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Ook de specifieke keuze om op publieke en private bedrijventerreinen aan de slag te gaan staat in dat plan beschreven. De OVAM is trekker voor de acties en zet daarom sinds 2017 pilootprojecten op rond de hoogwaardige valorisatie van materialen.

De gemiddelde verborgen materiaalkost bij producerende bedrijven bedraagt immers 42%. Dat blijkt uit onderzoek in Vlaanderen (Materialenscans 2013-2016), in Duitsland (Demea) en in Europeses studies (VDI, Cost Structure of the Manufacturing Sector).

De nood aan pilootprojecten om bedrijven te overtuigen om efficiënter om te gaan met hun materiaalstromen is dus groot. De bedrijven besparen op die manier veel materiaalkosten.

De parkmanager op een bedrijventerrein kan geïnteresseerde bedrijven samenbrengen om ervaringen uit te wisselen over hun grondstoffen en de verwerking van hun afvalstromen. Nuttige instrumenten om in te zetten tijdens dergelijke infosessies zijn:

 

Symbiose in Vlaanderen

Symbiose is de uitwisseling van materiaalstromen, water, energie of ruimte tussen bedrijven. Die uitwisseling gebeurt vaak over sectoren heen met ecologische, economische en sociale winst. 

Na jaren van pilootprojecten is in het najaar van 2019 het online symbioseplatform opgestart. Op dat platform ontmoeten vragers en aanbieders van nevenstromen elkaar. Het ervaren Symbioseteam helpt hen om de juiste contacten te leggen en de drempels te overwinnen om tot een overeenkomst te komen.

Via het symbioseplatform kan u als bedrijf heel wat drempels tegelijk overwinnen:

  • Uw kennisnetwerk breidt uit met bedrijven die met gelijkaardige materialen aan de slag zijn.
  • Via de samenwerking met technologieleveranciers en onderzoeks- en kenniscentra vindt u sneller oplossingen voor technologische drempels.
  • Uw samenwerkingen zijn een economische meerwaarde: u beperkt uw afvalkost en gaat op zoek naar nieuwe materiaalopbrengsten.
  • U krijgt begeleiding naar rechtszekerheid en werkbaarheid, met tegelijk aandacht voor een maximale bescherming van mens en milieu.
  • De milieu-impact van uw bedrijf gaat omlaag.
  • Uw bedrijfsinformatie is veilig: u bepaalt altijd zelf met wie u uw informatie deelt. 

Met het symbioseplatform creëren we een dynamiek waarin bedrijven op een beveiligde omgeving informatie over hun materialen delen, en samen met het Symbioseteam  winstgevende business cases traceren. Elke symbiose staat gelijk aan een meerwaarde op milieuvlak. Zo worden kringlopen gesloten, ontginnen en verspillen we minder primaire grondstoffen en ontwikkelen we samen een circulaire economie. 

 

Meer info?

Hebt u interesse in de hoogwaardige valorisatie van uw afval- of nevenstromen?

Surf dan naar www.smartsymbiose.com of stel uw vraag aan info@smartsymbiose.com