Samen richting beleidsprogramma kunststoffen 2019-2024

In Vlaanderen hebben we al heel wat acties, maatregelen en incentives mogelijk gemaakt die het pad naar een circulaire economie voor kunststoffen moeten effenen. Op hun beurt zetten een aantal privéspelers hun schouders onder het circulaire model, omdat ze geloven in de nieuwe duurzame economie dat zo'n model in het vooruitzicht stelt.

Die nieuwe circulaire economie omvat volkomen nieuwe business modellen en ideeën die buiten het kader van het traditionele denken treden. Die omschakeling is eveneens een gezamenlijk doel, dat alleen tot stand kan komen als de partijen samen een visie ontwikkelen, zich engageren in de ambities en concreet bijdragen aan het gemeenschappelijke doel door onderling heldere afspraken te maken over wat ons de komende jaren te doen staat.

Daarom wil de OVAM toewerken naar een beleidsprogramma voor kunststoffen 2019-2024. Dergelijk beleidsprogramma schept een gedragen kader voor de samenwerking tussen de overheid en de actoren uit de kunststoffensector om het duurzaam materialenbeheer verder gestalte te geven vanuit de circulaire gedachte. Zo kunnen wij in 2025 aantonen dat wij samen de kunststofkringloop zichtbaar op een aantal punten hebben gesloten en lekkages uit de keten meetbaar hebben verminderd.

Discussionpaper

Voorafgaand het ganse traject richting dergelijk beleidsprogramma, namen we zelf de kunststofkringloop onder de loep. Op basis van voorgaande studies, recente publicaties en bestaande kennis identificeerden en omschreven we enkele knelpunten. Deze bundelden we in een discussiepaper. Deze paper is bedoeld om de dialoog te openen over hoe knelpunten in de huidige kunststofketen kunnen weggewerkt worden en welke opportuniteiten we kunnen ontwaren.

Gedurende 2018 wenst de OVAM zoveel mogelijk actoren samen te brengen om deze dialoog te houden en zo, in meerdere stappen, inhoudelijk input te geven aan het toekomstig beleidsprogramma.

De paper is te raadplegen rechts op deze pagina.