Sanering van stedelijke VOCL grondwaterverontreinging

Kleine bedrijfjes, grote vervuilers

Decennia lang vervullen stedelijke gebieden, naast hun woonfunctie, een belangrijke economische rol: honderden kleinschalige bedrijfjes ontstonden en verdwenen er weer. In alle Vlaamse steden vinden we daarom veel kleinschalige bedrijfsterreinen met een historische of gemengde bodemverontreiniging. Ze liggen verspreid over het hele stedelijke grondgebied en grenzen meestal direct aan woonhuizen. Voorbeelden: droogkuis- en garagebedrijven.

Gedeelde problematiek, geïntegreerde aanpak

Iedere locatie mag dan uniek zijn, toch kunnen we vaak gemeenschappelijke aspecten definiëren. We bekijken de terreinen niet meer als afzonderlijke, individuele verontreinigingdossiers, maar we clusteren de locaties - en dus ook het probleem in zijn geheel. Zo werken we een geïntegreerde saneringsaanpak uit.

Saneren met vereende krachten

We benaderen de problematiek in eerste instantie saneringstechnisch: We kijken naar de gemeenschappelijke randvoorwaarden zoals bodemtype, fysisch-chemische eigenschappen van de pollutie, grond en grondwater, grondwaterstromingsrichting en -snelheid.
Daarnaast formuleren we een common vision  die ook rekening houdt met stadsspecifieke randvoorwaarden, zoals lokale overheid, infrastructuur en socio-economische aspecten.
Een dergelijke aanpak omschrijft men in de VSA ook wel als Small and Medium size Brownfields rehabilitation  (SMB). Vlaanderen heeft nog geen ervaring met een geclusterde onderzoeks- en saneringsstrategie. In opdracht van de OVAM werd nagegaan of deze strategie haalbaar is in Vlaanderen met de "Studie over de sanering van stedelijke VOCL-grondwaterverontreinigingen".

Chemische reiniging proefsector

Neem de sector van de chemische textielreiniging (droogkuis), en meer bepaald die uit de Antwerpse omgeving, als voorbeeld. Die veroorzaakt een ernstige verontreiniging met perchlooretheen. Vanwege de aard van de verontreiniging, de kleinschaligheid, en de geringe financiële draagkracht van de bedrijfjes, is dit vaak heel moeilijk saneerbaar. Tenminste als elk bedrijfje individueel en afzonderlijk te werk moet gaan, zoals nu het geval is. 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

Nuttige links