Slibs

Het Vlaamse sliblandschap is de voorbije tien jaar sterk gewijzigd. De goedkeuring van het uitvoeringsplan Slib door de Vlaamse Regering eind 2002 vormde de start voor structurele oplossingen. In overleg met de betrokken stakeholders – zowel de slibproducenten als de verwerkers – werd de uitvoering van het slibplan ook gerealiseerd.

Voor elke slibstroom is in de eerste plaats gestreefd naar maatregelen aan de bron en de kwaliteitsverbetering ervan – dit in relatie met de (toekomstige) lozingsnormen voor afvalwater. Zo is de kwaliteit van de rioolwaterleidingen van belang en wordt het chemicaliënverbruik voor defosfatatie geoptimaliseerd. Ook worden bijvoorbeeld in steeds meer voedings- en textielbedrijven onderhoudsproducten of flocculantia of kleurstoffen ingezet op basis van gecertificeerde productinformatie van de leveranciers.

Voor waterzuiveringsslib uit de voedingsindustrie biedt dit ook meer afzetperspectieven richting vergisting, goed voor bijna 20% van de slibafzet door de stimulans van de groene stroomcertificaten. Voor waterzuiveringsslib dat niet aan de kwaliteitsnormen voldoet van het VLAREMA weerspiegelen kwaliteitsmaatregelen meestal niet in een verschil in een gunstiger prijskaartje richting verbranding.

Slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI-slib) wordt vanaf 2007 niet meer in de landbouw afgezet, maar grotendeels verbrand in wervelbedinstallaties of de cementindustrie. Ook gemeenten zoeken naar goedkope en toch duurzame afzetmogelijkheden voor het slib van rioolkolken. Steeds meer riool(kolken)slib vindt zijn weg naar de verwerker voor afscheiding in een zand- en een restfractie.

Met het Uitvoeringsplan Slib is ook meer geïnvesteerd in eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen. De capaciteit voor slibdroging is ingevuld.

De volgende tabel geeft een overzicht van de bestemmingen voor verschillende soorten slib:

Slibsoort

hergebruik
of recyclage

vergisten

(mee)
verbranden

storten

andere

RWZI-slib

 

voor-
vergisten

 

 

afdichtlaag stortplaatsen

Drinkwaterslib

recyclage

 

 

storten niet-recycleerbaar drinkwaterslib

 

Riool(kolken)slib

recyclage

 

 

storten restfractie na zandafscheiding

-

Slib voedingindustrie

uitrijden als bvm op landbouwgrond/
biol. droging/
compostering

vergisten

(mee)
verbranden

 

chemie

Ontinktingsslib

 

 

(mee)
verbranden

 

 

Waterzuiveringsslib papierindustrie

compostering /

baksteen-productie

 

verbranden

 

 

Slib textielindustrie

 

 

(mee)
verbranden

niet-brandbaar slib storten

 


Blijvende aandacht moet gaan naar nieuwe uitdagingen, waaronder optimalisaties in het sluiten van de materiaalketen, innovatieve synergieën inzake recyclage tussen de verschillende slibsectoren, verdere verschuiving naar energieproductie via vergisting en verbranding in Vlaanderen en Wallonië.

De meest recente cijfers over organisch-biologische slibproductie staan in de Inventaris Biomassa.