Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt!

  • 21 september 2017

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het toepassingsgebied van het administratief OBO wordt sterk uitgebreid. Aan de bodemsaneringsdeskundigen wordt geadviseerd om in een toenemend aantal gevallen een administratief onderzoek op te maken. Daarom worden in de procedure twee lijsten van rubrieken opgenomen. Voor de eerste lijst van activiteiten volgt in principe steeds een administratief OBO wanneer geen andere risico-inrichtingen aanwezig waren. Voor de tweede lijst wordt een administratief OBO aangeraden als voldaan is aan enkele voorwaarden. Lees hiervoor hoofdstuk '2.8 Uitgebreide voorstudie voor administratief onderzoek zonder of met beperkt veldwerk'.
  • Bijkomende mogelijkheid tot opmaak van een oriënterend bodemonderzoek los van de kadastrale grenzen, voor de overdracht bestaande uit de beëindiging van de zakelijke of persoonlijke gebruiksrechten op een deel van een kadastraal perceel.
  • Schrapping analyse op het DWAP bij stortplaatsen.
  • Wijziging ondertekeningstabel, tweede lid van het VLAREL werd gewijzigd in eerste lid van het VLAREL.
  • Indien 1,1,1-trichloorethaan een verdachte stof is, dient eveneens 1,4-dioxaan als een verdachte stof te worden beschouwd.
  • Schrapping bijlage voorbeelden onderzoek delen van percelen. Deze bijlage komt in een afzonderlijk document op de OVAM website.

Meer info

Raadpleeg de nieuwe versies op www.ovam.be/standaardprocedures.