Standaardprocedures Bodemdecreet

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM een aantal standaardprocedures ter beschikking. Deze standaardprocedures worden vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu. Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar.

Wijziging standaardprocedures voor oriënterend bodemonderzoek

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. De inwerkingtreding is 1 september 2020. Er is geen overgangsperiode. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan de nieuwe procedure.

Samen met de wijzigingen van de standaardprocedures zullen de bepalingen rond de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek (artikel 64 VLAREBO) en de onverenigbaarheid (artikel 53/5 VLAREL) in werking treden.

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie juni 2020

 • In co-creatie met VOBAS en VEB heeft de OVAM deze standaardprocedure herwerkt.
  • Grondige aanpassing en vereenvoudiging van het document
  • Overname van wetteksten en andere procedures is zoveel mogelijk vermeden
  • Introductie van de termen bindend, richtinggevend en adviserend
 • Een aantal codes van goede praktijk en documenten is de OVAM aan het finaliseren. Deze worden nog op de website geplaatst.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie juni 2018

 

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie 2020.pdf (1.46 MB)

 • In co-creatie met VEB en VOBAS heeft de OVAM deze standaardprocedure herwerkt.
  • Grondige aanpassing en vereenvoudiging van het document
  • Overname van wetteksten en andere procedures is zoveel mogelijk vermeden
  • Introductie van de termen bindend, richtinggevend en adviserend
 • Een aantal codes van goede praktijk en documenten is de OVAM aan het finaliseren. Deze worden nog op de website geplaatst.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie juni 2018.pdf (2.75 MB)

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie 2020.pdf (945 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt verwezen naar de respectievelijke wijzigingen van de Standaardprocedure Oriënterend bodemonderzoek en de Standaardprocedure Beschrijvend bodemonderzoek.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie juni 2018.pdf (392 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versiel 2020.pdf (1.32 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie 2020 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.34 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemeen:
  • In het kader van een kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering zijn de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen verder verduidelijkt (artikel 53/5, §1 en §2 van het VLAREL).
  • Pdf-samenvatting per grond
  • De definities van restverontreiniging, bronperceel en verspreidingsperceel zijn aangepast.
  • Het label “IED” wordt “Richtlijn industriële emissie”.
  • De verklaring die hoort bij de ondertekeningstabel wijzigde.
 • Specifiek voor bodemsaneringsproject:
  • Aanpassing tabel 5 ‘specifieke wetgeving die mogelijk een impact heeft op de bodemsaneringswerken’, o.a. omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen/wijziging kleine landschapselementen;
  • Vermelding MER-(screenings)plicht bij ontbossing
  • Verduidelijking toepassingsgebied archeologisch onderzoek
  • Vermelding vrijstellingen van heffing bij bodemsanering via bsp;
  • Verduidelijking lozingsaspecten/lozen hoge debieten op RWZI;
  • Verwijzing naar richtlijn VMM rond bemalingen ter bescherming van het milieu;
  • Verduidelijking rond gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH);
  • Verduidelijking vergunningsaspecten bij vellen/kappen van bomen versus ontbossing
  • Verwijzing naar nieuwe tool (CROW-Publicatie 400) ter bepaling veiligheidsklassen (werken met verontreinigde gronden)

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie juni 2018.pdf (1.16 MB)

Standaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie 2020.pdf (816 kB)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie 2020 (wijzigingen zichtbaar).pdf (832 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemeen:
  • Idem als in de Standaardprocedure Bodemsaneringsproject
 • Specifiek voor beperkt bodemsaneringsproject:
  • Verduidelijking m.e.r.-screening/beperkte impact op mans en milieu
  • Verduidelijking ondertekening schriftelijk akkoord in geval van gedwongen mede-eigendom;
  • Aanpassing tabel 6 ‘specifieke wetgeving die mogelijk een impact heeft op de bodemsaneringswerken’, o.a. omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen/wijziging kleine landschapselementen;
  • Vermelding vrijstellingen van heffing bij bodemsanering via bsp;
  • Verduidelijking lozingsaspecten/lozen hoge debieten op RWZI;
  • Verwijzing naar richtlijn VMM rond bemalingen ter bescherming van het milieu;
  • Verduidelijking rond gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH);
  • Verduidelijking vergunningsaspecten bij vellen/kappen van bomen versus ontbossing
  • Verwijzing naar nieuwe tool (CROW-Publicatie 400) ter bepaling veiligheidsklassen (werken met verontreinigde gronden)

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie juni 2018.pdf (688 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie 2020.pdf (1.17 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie 2020 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.22 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemeen:
  • In het kader van een kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering zijn de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen verder verduidelijkt (artikel 53/5, §1 en §2 van het VLAREL).
  • Toetsing van de analyseresultaten:
   • Analyseresultaten moeten niet meer getoetst worden aan de streefwaarden.
   • Voor niet genormeerde parameters moet er geen toetsingswaarde “streefwaarde” meer worden ontwikkeld.
  • De definities van restverontreiniging, bronperceel en verspreidingsperceel zijn aangepast.
 • Eindevaluatieonderzoek:
  • Het label “IED” wordt “Richtlijn industriële emissie”.
  • De verklaring die hoort bij de ondertekeningstabel wijzigde.
  • Voor niet genormeerde parameters is het beoordelingskader (O- en P-zin) aangepast.
  • De tabel “samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” is aangepast.
  • De tabel “administratieve gegevens van de verontreiniging” is vervangen door de tabel “samenvatting van de verontreiniging”, zowel voor de restverontreiniging als voor de nieuwe bodemverontreiniging door het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie juni 2018 .pdf (1.1 MB)

 

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het milieuschadedecreet werd geïmplementeerd. De bodemsaneringsdeskundige dient na te gaan of het schadegeval onder de definitie van milieuschade zoals vermeld in het milieuschadedecreet valt. Hij dient dit ook duidelijk bij het besluit van het evaluatierapport te vermelden.

Als het schadegeval niet onder de vorm van een evaluatierapport, maar onder de vorm van een onderzoeksverslag of beschrijvend bodemonderzoek werd onderzocht, is dezelfde regeling van toepassing.

Versie 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan deze nieuwe richtlijn.

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie 2020.pdf (288 kB)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie 2020 (wijzigingen zichtbaar).pdf (375 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In het kader van een kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering zijn de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen verder verduidelijkt (artikel 53/5, §1 en §2 van het VLAREL).
 • De verklaring die hoort bij de ondertekeningstabel wijzigde.
 • De tabel 'administratieve gegevens van de opdracht' werd aangepast.
 • Toevoeging van een schema om te verduidelijken wanneer er sprake is van milieuschade.
 • De schadegevallenprocedure kan toegepast worden na melding van het schadegeval en akkoord van de bevoegde overheid. Er wordt gevraagd om in het rapport de datum van vaststelling van het schadegeval, datum van melding aan de bevoegde overheid en datum van de beslissing van de bevoegde overheid te vermelden.
 • Andere wijzigingen rekening houdende met de vernieuwde standaardprocedures en opgedane ervaringen.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie juni 2018.pdf (168 kB)