Teamverantwoordelijke Dienstencentrum

Afdeling: Algemene diensten
Team: Dienstencentrum
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De afdeling Algemene diensten is op zoek naar een Teamverantwoordelijke Dienstencentrum. Het team dienstencentrum is verantwoordelijk voor de eerstelijnsondersteuning binnen de OVAM. Het biedt een vlotte, efficiënte en klantgerichte (administratieve) ondersteuning aan de medewerkers, teams en afdelingen. Steeds opnieuw tracht het team de ondersteuning zoveel als mogelijk uit te breiden. Op dit ogenblik bestaat het team uit 11 personen. Na de volledige overdracht van het OVAM-gebouw aan het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid zal het team uit 9 personen bestaan.

De taken van het dienstencentrum zijn heel divers. Het team staat in voor: het coördineren van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen, opvolgen Voka charter), het archiefbeheer (contacten met extern archief, opvragen van dossiers, vernietigen van archiefstukken op basis van het informatiebeheersplan), alle aankopen (veiligheidskledij, preventief Covid-19 materiaal) en het streven naar 100% duurzaamheid van deze, het onderhouden van de relaties met de leveranciers en partners (bijvoorbeeld NMBS, Bpost, … ), onderhoud en beheer van het wagenpark (rekening houdend met de klimaatdoelstellingen), organisatie van kinderopvang, het boeken en beheren van reizen en verblijven voor buitenlandse zendingen.
Tot zolang het OVAM-gebouw niet aan het Facilitair Bedrijf is overgedragen (vermoedelijk tot eind 2024), staat het team ook in voor het volgende: fungeren als aanspreekpunt voor het Facilitair Bedrijf, catering, beheer vergaderzalen, onthaal, aansturen poetsploeg, technisch gebouwbeheer, ... . Na de overdracht blijft het dienstencentrum verantwoordelijk om tegemoet komen aan de specifieke noden van de OVAM in de eigen werkruimtes van het VAC (o.a. beheer toegangs(prik)kaarten en parkeerkaarten, … ).

Bijkomend biedt het team dienstencentrum specifieke administratieve ondersteuning aan de afdeling bodembeheer, het team pers en communicatie en het contactpunt welzijn. Concreet houdt dit het volgende in: beheren van diginfo (digitaal bodeminformatie opvragen), verwerken papieren aanvragen bodemattesten, versturen bodemattesten, transportbrieven verzenden, mailings verzorgen, drukkerij verzorgen, opzetten van evenementen, … .
 

Uw takenpakket:

 • Het coördineren, actueel houden, bijsturen en opvolgen van alle taken binnen het team;
 • Het neerzetten van leiderschap met een open debatcultuur en sterke teamwerking;
 • Het uitbouwen van een prestatiemanagement binnen het team;
 • Het coachen en motiveren van medewerkers;
 • Het stimuleren van de zelfredzaamheid van het team en de teamleden. Coachen van medewerkers in functie van de ontwikkeling van hun competenties zodat het team ook in een snel veranderende context mee evolueert;
 • Het uitwerken van de planning en strategie van het dienstencentrum binnen de OVAM;
 • Het mee opnemen van bepaalde taken binnen het team, bijvoorbeeld het verzorgen van de aankopen;
 • Het opnemen van nieuwe taken door het team, in overleg met de afdelingshoofden;
 • Het continu innoveren van de werking van het team met als doel de klantentevredenheid hoog te houden;
 • Het organiseren van de noodzakelijke overlegmomenten met afdelingen/andere teams om een goede ondersteuning te blijven garanderen;
 • Het fungeren als contactpunt van OVAM met de externe dienst GDPB in het kader van Welzijn & preventie.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, een people manager met sterke persoonlijkheid die ook zelf graag de handen uit de mouwen steekt om bij te dragen aan het diverse takenpakket van het team en de interne dienstverlening. U kan zich snel inwerken in verschillende materies van administratie tot onderhoud gebouw. U bent leergierig en volgt evoluties en trends op. U heeft hierbij specifieke aandacht voor duurzaamheid. U werkt autonoom en neemt kordaat beslissingen, waarbij u de algemene klantentevredenheid als primair doel stelt.

U bent een goede organisator en beschikt over de nodige vaardigheden om in overleg te gaan en duidelijke afspraken te maken met betrokken interne en externe stakeholders. Binnen de functie krijgt u regelmatig met deadlines af te rekenen.
 

Als teamverantwoordelijke brengt u samen met het afdelingshoofd de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie steeds opnieuw binnen in het team. U stimuleert het ondernemerschap en de zelfredzaamheid van het team en maakt ook moeilijke punten bespreekbaar. Daarnaast bewaakt u samen met het afdelingshoofd dat er in lijn met de missie en visie van de afdeling en de OVAM gehandeld wordt.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U hebt bij voorkeur minimum 3 jaar ervaring in het leiden van een team;
 • U bent goed in schriftelijk en mondelinge communicatie;
 • U heeft bij voorkeur ervaring met overheidsopdrachten;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Coachen: anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 1).
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1).
 • Richting geven: aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 40. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist Het gesprek vindt plaats in week 41 en/of 42. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een assessment in een extern development center, wordt voor de geschikte kandidaten in week 43 georganiseerd. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.268,73 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 29 september 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier