Technisch totaal verlies voertuigen

Technisch totaal verlies voertuigen mogen enkel naar erkende centra.

De schade van voertuigen na een ongeval kan heel variabel zijn. Afhankelijk van de schade en de intenties van de eigenaar, kan de eigenaar beslissen de schade te laten herstellen en het voertuig verder te gebruiken of het beschadigde voertuig te verkopen. In het laatste geval zal de eigenaar het beste bod voor het beschadigde voertuig zoeken.

Het beste of hoogste bod zoeken kan echter alleen maar toegestaan worden bij naleving van de regelgeving. Wanneer een personenwagen of lichte bestelwagen (categorie M1 en N1) technisch totaal verlies verklaard wordt door een erkend auto expert, dan bepaalt de afvalstoffenwetgeving immers dat een dergelijk voertuig te beschouwen is als een afgedankt voertuig.  Elk afgedankt voertuig moet ingeleverd worden bij een erkend centrum voor het depolueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. Dit wil zeggen dat een voertuig dat technisch totaal verlies verklaard is enkel aan een erkend centrum mag verkocht worden.

Daarnaast wordt ook elk voertuig dat niet meer gebruikt wordt als voertuig, maar als bron van wisselstukken, beschouwd als een afgedankt voertuig. Afbraak van afgedankte voertuigen mag enkel uitgevoerd worden door een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. Dit wil zeggen dat elke koper van een beschadigd voertuig die beslist dat het voertuig niet meer als voertuig kan gebruikt worden, maar nog in aanmerking komt voor demontage van de herbruikbare onderdelen, het beschadigd voertuig voor demontage enkel mag verkopen aan een erkend centrum.

De lijst van alle Belgische erkende centra vindt u op de website van het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen Febelauto, www.febelauto.be.

Nota: Afgedankte voertuigen (waaronder technisch totaal verlies voertuigen) mogen in het Brusselse Gewest ook afgevoerd worden naar een in Brussel geregistreerd demonteercentrum voor afgedankte voertuigen:  Lijst van deze demonteercentra.

Buitenlandse erkende centra kunnen enkel in aanmerking komen als men daarenboven over een goedgekeurde kennisgeving beschikt. Momenteel is er geen goedgekeurde kennisgevingen vanuit Vlaanderen.

Voor technisch totaal verlies voertuigen bedraagt de termijn voor inlevering bij een erkend centrum één maand na signalering hiervan aan de Dienst Inschrijving van Voertuigen. Als bewijs van een correcte inlevering ontvangt men van een erkend centrum een certificaat van vernietiging waarop alle gegevens van het voertuig, het erkend centrum en de laatste houder of eigenaar vermeld staan. Dit houdt men 5 jaar bij als bewijs. De enige uitzondering voor verplichte inlevering bij een erkend centrum voor voertuigen die technisch totaal verlies verklaard zijn, geldt voor voertuigen die de officiële rehabilitatieprocedure bij de FOD Mobiliteit doorlopen hebben en daarvan het bewijs kunnen voorleggen.

Bij schade na een ongeval is er vaak een verzekeringsmaatschappij betrokken die dan veelal beroep doet op een auto expert om de schade te bepalen. Zowel de verzekeringsmaatschappijen als de auto experts moeten zich uiteraard ook houden aan de regelgeving. Zij hebben zich daarvoor ook georganiseerd om ervoor te zorgen dat de voertuigen, die door de expert technisch totaal verlies verklaard worden, enkel aan erkende centra kunnen aangeboden worden.

Daarnaast zorgt de auto expert ervoor dat eigenaars op de hoogte worden gebracht van deze verplichtingen. Eigenaars die beslissen het voorstel van de auto expert naast zich neer te leggen en een hoger bod van een niet erkend centrum aanvaarden, begaan een overtreding en riskeren een proces verbaal met mogelijks boetes als gevolg. Ook elke koper van een voertuig dat technisch totaal verlies verklaard werd die geen erkend centrum is of elke andere betrokkene daarbij, begaat een overtreding van de regelgeving en riskeert een proces verbaal met mogelijks boetes.

Contact

015 284 274

voertuigen@ovam.be

afgedankt voertuig technisch totaal verlies