Overdrachten

De Vlaamse bodemregelgeving behoort tot de top van de wereld. De bodemattesten en de unieke koppeling tussen overdracht en onderzoek van risicogronden zorgen voor de bescherming van de koper van een grond.

Belangrijke begrippen

Wat is een grond?

Het Bodemdecreet definieert een grond als ‘de bodem of de opstallen die zich op of in de bodem bevinden, met uitzondering van de opstallen die worden opgelijst in artikel 4 van het Vlarebo.' Dit zijn onder andere nutsleidingen en kabelnetwerken. Meer informatie hierover vindt u in de Handleiding overdrachten. Dit document vindt u rechts op deze pagina onder Publicaties.

Wat is een overdracht?

Als overdracht van grond wordt beschouwd:

  • Verkoop onder levenden van grond.
  • Vestiging of beëindiging van een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht.
  • Aangaan of beëindigen van een concessie op grond.
  • Overdragen of beëindigen van eigendomsrecht op een grond.
  • Het opstellen van de statuten van een gebouw als vermeld in artikel 577-4 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat is geen overdracht ?

Een aantal handelingen zijn geen overdrachten.  Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgesomd:

  • een erfenis;
  • een inbreng van een eigendomsrecht in een gemeenschappelijk huwelijksvermogen;
  • de overdracht van aandelen.
  • een onteigening

Een niet-limitatieve lijst kan u hier raadplegen.

Wie is overdrager?

Bij een overdracht van een grond zijn er verschillende partijen betrokken. Over het algemeen zijn dat de overdrager, de verwerver en de notaris. Bij een gewone verkoop is de 'overdrager' de verkoper en is de 'verwerver 'de koper.

Bescherming bij overdracht

Het Bodemdecreet heeft als doelstelling de koper van een onroerend goed te beschermen. Niemand wil immers met een verontreinigde grond opgezadeld worden. De belangrijke instrumenten hierbij zijn het bodemattest en de onderzoeksplicht. Bodemattesten zijn nodig voor de overdracht van alle gronden. Bodemonderzoeken zijn nodig voor de overdracht van risicogronden.

 Meer informatie over de overdracht van niet-risicogronden.
 Meer informatie over de overdracht van risicogronden.

OVAM helpt u overdragen

Een risicogrond kan worden overgedragen als uit het bodemonderzoek blijkt dat er geen verdere maatregelen nodig zijn. Wanneer er wel verdere maatregelen nodig zijn, met name bodemsanering, kan pas overgedragen worden als er een goedgekeurd bodemsaneringsproject bij de OVAM aanwezig is, alsook een eenzijdige verbintenis en financiële zekerheid

Soms is het nodig dat een risicogrond sneller wordt overgedragen dan volgens de normale overdrachtsprocedure. Openbare verkopen, versnelde overdrachten en toepassing van artikel 164 van het bodemdecreet zijn hier voorbeelden van. Het gebeurt ook dat er wordt afgeweken op de te onderzoeken oppervlakte. 

Meer informatie: Afwijkingen op de gewone overdrachtsprocedure .

Links

Loket Vastgoed

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

Ook interessant voor u