Turnhout - Quick-shop

Waar is het project gelegen?

De site Quick Shop, genoemd naar de voormalige droogkuisfirma Quick Shop, centraliseert zich rond de Herentalsstraat in de binnenstad van Turnhout. Vandaag heeft de OVAM op 67 percelen een bodemverontreiniging vastgesteld.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Het gaat om een historische verontreiniging met solventen, meer bepaald gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl's). Deze verontreiniging is het gevolg van de activiteiten van de voormalige droogkuisfirma. De OVAM heeft zowel een verontreiniging van de bodem als van het grondwater vastgesteld.

Zijn er gezondheidsrisico's?

Op basis van de aangetroffen concentraties in het grondwater kan de OVAM stellen dat de vastgestelde verontreiniging in en rond de Herentalsstraat geen direct risico vormt voor de volksgezondheid. Zo komt het grondwater niet in contact met het drinkwatersysteem en wordt er in de vervuilde zone ook geen grondwater gewonnen. Bovendien werd er bij twee kelderluchtmetingen in de kern van de verontreinigde zone geen verontreiniging door gechloreerde koolwaterstoffen vastgesteld. Zowel in huis als in de tuin heeft de vervuiling dus geen directe gevolgen voor de gezondheid. Wel vraagt de OVAM bewoners van de site uitdrukkelijk om de projectverantwoordelijke te contacteren als ze grondwater oppompen en gebruiken. Het gaat enkel om grondwaterwinning, niet om een regenwaterput.

Welke stappen zijn er al genomen in de bodemsanering?

Allereerst heeft de OVAM een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bodem van 67 percelen in de binnenstad van Turnhout verontreinigd is met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl's). Daarnaast heeft de OVAM het beschrijvend bodemonderzoek afgerond, waarbij de verontreiniging gerichter in kaart werd gebracht via bijkomende boringen en metingen met peilbuizen.

Hoe staat het met de eigenlijke bodemsanering?

Momenteel stelt de OVAM een uitgebreid bodemdossier voor de site op, waarbij de verschillende saneringstechnieken ten opzichte van elkaar worden afgewogen. Daarnaast voert de OVAM bijkomend onderzoek uit om de minst en meest verontreinigde zones exact te kunnen bepalen. Als de meest geschikte saneringstechniek bepaald is, kunnen de saneringswerken effectief van start gaan.

Wie financiert de saneringswerken?

De bewoners van de betrokken site dragen geen verantwoordelijkheid voor de aanwezige historische verontreiniging. Ook de stad Turnhout draagt geen verantwoordelijkheid in dit dossier, maar geeft waar nodig praktische ondersteuning aan de OVAM. De OVAM zal instaan voor de financiering van de onderzoeken en de saneringswerken. Wel zal zij op termijn juridische stappen ondernemen om de kosten terug te vorderen van de saneringsaansprakelijke, de veroorzaker van de verontreiniging.

Luchtfoto terrein Quick-shop
Quick-Shop orthofoto
Contact

Voor vragen in verband met de sanering:

Christine Van Tricht
015 284 473 
ambtshalve@ovam.be

Voor vragen in verband met overdracht van grond of eigendom:

Hermine Hendrickx
015 284 529
bodem@ovam.be