Uren verplichte bijscholing bodemsaneringsdeskundigen 2020

  • 28 september 2020

In het kader van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige moet de erkende bodemsaneringsdeskundige zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bijscholen (artikel 53/3§1, 9° van het VLAREL).

Door de Covid-19 crisis werden een aantal opleidingen in de loop van 2020 uitgesteld of afgelast. De OVAM stelt vast dat de meeste opleidingen wel degelijk plaatsvonden, op een latere datum of op een digitale manier. De erkende bodemsaneringsdeskundige moet dan ook de nodige inspanningen doen om te voldoen aan het volledige aantal uren bijscholing voor het kalenderjaar 2020. Een afwijking van het aantal benodigde aantal uren zal enkel worden toegestaan indien de bodemsaneringsdeskundige dit grondig kan motiveren (bewijzen annulatie opleiding, verschuivingen naar volgend kalenderjaar, …). De OVAM zal deze motivatie geval per geval beoordelen.

De OVAM stelt vast dat de voorbije jaren de verplichting tot bijscholing goed opgevolgd werd door de sector. De OVAM gaat daarom over tot een steekproefsgewijze controle van het gevolgde aantal uren bijscholing. Het is daarom niet langer nodig om uw opleidingenoverzicht spontaan over te maken aan de OVAM. U zult bij een controle door de OVAM per email gevraagd worden om uw opleidingenoverzicht over te maken, tesamen met alle stavingsdocumenten. Na deze initiële vraag, zal er slechts 1 herinneringsmail verstuurd worden. Daarna gaat de OVAM indien nodig over tot het opmaken van een verslag van vaststelling. De gegevens omtrent het al dan niet voldoen aan de vereiste uren bijscholing worden tevens opgenomen in het kwaliteitsdossier van de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Wij herinneren u er aan dat enkel bijscholing in het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving in verband met bodem in aanmerking komt om te voldoen aan de gebruikseis van uw erkenning.

Meer informatie

http://www.ovam.be/permanente-bijscholing-bodemsaneringsdeskundigen