Van bedrijfsgebouwen tot groene woonresidenties via integratie en samenwerking

  • 17 mei 2021

Aan het station in Vichte ligt een terrein van 1,7 hectare met een industrieel verleden, beladen met vervuiling. Tot 1988 was er een intussen failliete weverij actief. Die activiteiten hebben geleid tot een vervuiling met minerale olie. De OVAM streeft ernaar om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging – zoals voormalige weverijen– de sanering op te starten.

Integratie met nieuwbouwproject

Tijdens het beschrijvend bodemonderzoek in 2013 werd een drijflaag en hoge concentraties aan minerale olie vastgesteld waardoor er een risico was op verspreiding van de verontreiniging. Een beleidsmatige sanering drong zich op. Maar de gebouwen op het terrein stonden een efficiënte sanering in de weg. Dus werd er gekozen voor een geïntegreerde aanpak: de gebouwen werden afgebroken met het oog op de herontwikkeling tot woongebied, waarna de verontreiniging werd aangepakt.

De historische vervuiling kreeg een aanpak op maat. Zowel bij het buurperceel als op het bronperceel werd een strenge doelstelling in de toplaag nagestreefd. Ter hoogte van de kelders werd de verontreiniging volledig verwijderd. In de diepte kon een restverontreiniging aanwezig blijven.

Door een intensieve opvolging streven we naar een optimale verwerkingsstroom van de vervuilde bodem en maakten we de bouwput klaar voor de volgende stap, namelijk de herontwikkeling. 

De oude bedrijfsgebouwen hebben nu plaats geruimd voor vier woonresidenties in een park van 1,7 hectare. De nieuwe woongelegenheden nemen slechts 10 % van het totale terrein in, de overige ruimte wordt ingepalmd door bomen, open ruimte, wadi’s (infiltratievoorziening tijdelijk gevuld met hemelwater), wandel- en fietspaden, zitbanken en speelpleintjes. Een doordachte en duurzame herbestemming van oude bedrijfsgebouwen naar wonen in het groen dus.

Finale sprint

Niet alleen bij het ontwerpproces was er een uitstekende samenwerking en afstemming tussen alle partijen, ook tijdens de uitvoering van de sanering is er goede vooruitgang geboekt.

Nu de OVAM het terrein fysiek verlaten heeft, wordt de finale sprint ingezet naar het doel dat we al acht jaar voor ogen houden: de sanering ambtshalve ondersteunen en integreren met initiatieven zodat een optimale en kostenefficiënte sanering mogelijk was.