VLAREBO gewijzigd sinds 1 februari 2016

  • 16 februari 2016

In het Belgisch Staatsblad van 3 december 2015 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 dat sommige bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) wijzigt. De aanpassingen zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de wijziging van het Bodemdecreet dat op 1 januari 2015 in werking trad.

Wat zijn de belangrijkste VLAREBO-aanpassingen?

  • Artikel 21 verduidelijkt welke inrichtingen in het kader van het Bodemdecreet niet beschouwd worden als risico-inrichtingen. Zo wordt een inrichting, waarvan de sluiting dateert van vóór 11 februari 1946, niet langer als risico-inrichting beschouwd.
  • Ook artikel 22 over de gegevens die opgenomen worden in de gemeentelijke inventaris, is gewijzigd. De gemeentelijke inventaris neemt  risicogronden op, maar ook de gronden waarop uitsluitend een activiteit wordt uitgeoefend, ingedeeld onder categorie 'I' (weergegeven in bijlage 1 van het VLAREBO). Zo moet een gasfabriek, waarvan de inrichting is gestopt voor 11 februari 1946, niet als een risico-inrichting beschouwd worden. De gemeente zal deze grond wel opnemen in de gemeentelijke inventaris, omdat de activiteit onder de categorie 'I' valt. De OVAM kan vervolgens op basis van een prioriteitsbepaling en binnen de beschikbare middelen via een programmatorische aanpak de nodige bodemonderzoeken en de eventuele noodzakelijke maatregelen uitvoeren op deze gronden.
  • Artikel 64 geeft aan in welke gevallen een nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd moet worden, onder meer bij overdracht van een risicogrond.
  • De artikelen over de beperkte aanvulling van het oriënterend bodemonderzoek en deze van de bundeling en aanvulling van beschikbare gegevens zijn geschrapt. Vanaf 1 februari 2016 is het niet langer mogelijk om bij een kadastrale wijziging een beperkte aanvulling uit te voeren. Een nieuw oriënterend bodemonderzoek moet dit opnemen.
  • De volledige afdeling over risicobeheer is geschrapt. Het beheersen van de risico’s van een bodemverontreiniging kan nu gebeuren met een (gefaseerd) bodemsaneringsproject. Ook  de meldingsformulieren van overdracht en onteigening zijn geschrapt.

U vindt de gewijzigde VLAREBO op navigator.emis.vito.be