Vrijstellingen/verminderingen scheepsafval

Vrijstellingen

Artikel 5.2.10.9 van het VLAREMA stelt dat schepen kunnen genieten van een vrijstelling aangaande meldingsplicht, verplichte afgifte van het scheepsafval en het betalen van een financiële bijdrage.

Deze vrijstelling kan enkel worden verleend aan schepen die volgens een dienstregeling frequent en regelmatig een haven aandoen, een regeling hebben getroffen voor de afgifte van scheepsafval en een bijdrage betalen in een haven gelegen op de route van het schip.

Om een vrijstelling voor een individueel schip in één bepaalde Vlaamse zeehaven te verkrijgen, dient u uw aanvraagdossier op te sturen naar de OVAM (Cel Transport), Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen of via scheepsafval@ovam.be.

Deze aanvraag dient minstens volgende elementen te bevatten:

  • De ondertekende vraag tot vrijstelling met vermelding van de haven en naam van het schip (incl. IMO-nummer).
  • Een bewijs dat het schip volgens een dienstregeling frequent en regelmatig de haven aanloopt waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd.
  • Een bewijs dat er een regeling werd getroffen voor de afgifte van het scheepsafval.
  • Een bewijs dat er een regeling is getroffen voor de betaling van bijdragen in een op de route van het schip liggende haven (EU/EER/HELCOM).

Een vrijstelling kan door de OVAM worden ingetrokken als er niet langer voldaan wordt aan de hierboven vermelde voorwaarden.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen (overmacht, veiligheidsredenen, technisch defect, gepland onderhoud, enz.) kan een verleende vrijstelling tijdelijk worden overgedragen aan een ander schip. In dergelijke gevallen moet de OVAM tijdig ingelicht worden.

Verminderde bijdragen

Richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen voorziet via artikel 8.2.b) de mogelijkheid om de financiële bijdragen voor scheepsafval te verlagen voor milieuvriendelijke schepen.
Deze bepaling werd geïmplementeerd in artikel 5.2.10.8.3° van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De bijdragen kunnen worden verlaagd indien het milieuzorgsysteem, het ontwerp, de uitrusting en de exploitatie van het schip zodanig zijn dat de kapitein kan aantonen dat het minder scheepsafval produceert.

In Vlaanderen werd deze bepaling specifiek uitgewerkt voor schepen die uitsluitend op LNG varen, aangezien deze onbetwistbaar milieuvriendelijker zijn: er is minder uitstoot van schadelijke gassen en er is geen restafval van de brandstof zelf.

Om een vermindering voor een individueel schip in Vlaanderen te verkrijgen, dient u uw aanvraagdossier op te sturen naar de OVAM (Cel Transport), Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen of via scheepsafval@ovam.be.

De procedure om van een vermindering van de afvalbijdrage te kunnen genieten werd door de OVAM uitgewerkt in samenspraak met de vier Vlaamse zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge) en kunt u vinden in het onderstaande document: "Verminderde bijdrage voor schepen die op een milieuvriendelijke brandstof varen".