Wat zijn gassites

Gassites is een verzamelnaam voor voormalige gasfabrieken, gashouders en bedrijven die als nevenactiviteit gasproductie hadden.

Bijna 200 jaar geleden bouwde men de eerste gasfabriek in België. Door de industrialisatie ontstond er nood aan verlichting van straten en fabrieken. De gasfabrieken hadden als belangrijke taak het produceren van gas uit steenkool. Dit gas sloeg men op in grote cilindervormige opslagtanks, de gashouders, en gebruikte men in gaslantaarns. Door de opkomst van aardgas en elektriciteit verdwenen de gasfabrieken. De gassites waren meestal te vinden in de buurt van stadskernen, aan spoorlijnen of waterlopen.  

Hoe produceerde men het gas?

Door steenkool in een afgesloten oven zonder zuurstof te verwarmen, verbrandt het niet, maar vergast het. Het geproduceerde ruwe gas bevatte nog een heel aantal schadelijke stoffen. Na de productie werd het gezuiverd. Daarbij ontstonden schadelijke (rest)stoffen, zoals ijzeraarde en teer.

Grondwater- en bodemverontreiniging

Op de gassites ontstonden bij de exploitatie soms zware bodem- en grondwater-verontreinigingen. Verontreiniging vond zijn oorsprong bijvoorbeeld bij lekken aan de gashouders of de ovens, of door het zuiveren van de gassen. Later, bij de afbraak van de gasfabrieken, spreidde men het puin van het gebouw vaak uit over het terrein. Het ondergrondse deel van de gassite bleef vaak in de grond zitten, zoals bijvoorbeeld de teerputten die vaak nog reststoffen bevatten. Sommige gassites bombardeerde men tijdens de wereldoorlogen, waardoor de brokstukken en de vervuiling her en der verspreid werden.

Typische verontreinigingen die we bij gassites terugvinden zijn teer en cyanides. Teer is een dikke, zwarte, kleverige stof. Cyanide veroorzaakt een typische blauwe kleur in de grond.

 

 

 

 

Bodemonderzoek bij gasfabrieken

Bij bodemonderzoek op gassites gaat men op zoek naar de plaatsen waar de verontreiniging zich bevindt.

Vervolgens wordt de verontreinigingsvlek volledig in kaart gebracht. Op basis van de metingen gaat de bodemsaneringsdeskundige dan na of er een risico is voor mens en milieu. Is er een risico ? Dan moet de verontreiniging gesaneerd worden.

De OVAM stelde richtlijnen op.

Informatiebrochure

Lees hier onze informatiebrochure in verband met gasfabrieken en gashouders.

pdf bestandBrochure gassites 2014 (2.86 MB)