Webloket Deskundigen: veel gestelde vragen en antwoorden

 

Waar kan ik het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen vinden?

Klik hier om het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen te openen.

Een medewerker van ons kantoor wil ook graag toegang tot het webloket. Hoe moet ik dat aanvragen?

Aanmelden in het webloket kan via een e-mailadres en wachtwoord, die uniek zijn voor de contactpersoon van de deskundige. Enkel contactpersonen die bij de OVAM geregistreerd staan als contact van een deskundige met toegang tot het webloket voor deskundigen kunnen aanmelden. Per deskundige zijn meerdere contactpersonen mogelijk.
Wenst u een nieuw contact aan te maken, dan kunt u e-mailen naar bodem@ovam.be om uw gegevens door te geven.
Ook het verwijderen van contactpersonen van uw bureau gebeurt via een e-mail aan bodem@ovam.be.

Hoe kan ik mijn wachtwoord voor het webloket opvragen of wijzigen?

Bij een eerste keer aanmelden of als u het wachtwoord vergeten bent, kan u uw wachtwoord opvragen door volgende stappen te volgen:

 • Ga naar het startscherm van het webloket.
 • Klik op de blauwe link 'Wachtwoord vergeten?'.
 • Vul uw e-mailadres in en klik op 'Wachtwoord opnieuw instellen'.
  • Er wordt een e-mail naar u verstuurd met verdere instructies.
 • Klik in deze e-mail op de link 'wijzig wachtwoord'.
  • Er verschijnt een scherm waarin u uw nieuwe wachtwoord twee keer moet ingeven.
  • Het wachtwoord moet voldoen aan deze voorwaarden:
   • het wachtwoord moet minstens 8 karakters lang zijn.
   • het wachtwoord moet minstens 3 van de 4 volgende karakters bevatten: cijfers, kleine letters, hoofdletters of $ & + , : ; = ? @ # |.
 • Klik op wachtwoord opslaan.
  • Uw nieuwe wachtwoord is nu opgeslagen.
  • Ga naar het webloket en meld aan met dit nieuwe wachtwoord.
 • Ga naar boven

Ik wil verder werken op een bestaande opdracht, hoe doe ik dat?

De opdrachten die in het bezit zijn van de OVAM vindt u via "Zoeken dossiers/opdrachten". Selecteer de opdracht waarop u verder wil werken, vink de verklaring aan, kies het juiste opdrachttype en klik op de knop “Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht”.

Ik wil een nieuwe opdracht aanmaken a.d.h.v. een bestaande opdracht. Op welk opdrachttype moet ik verder werken?

Bij de aanmaak van opdrachten in het webloket is het belangrijk dat u verder werkt op een bestaande opdracht van het juiste opdrachttype. Enkel op deze manier kunnen de gegevens van de verontreinigingen hergebruikt worden en kan de sanering correct aangemaakt en aangevuld worden.

 • Een oriënterend bodemonderzoek (OBO), beschrijvend bodemonderzoek (BBO) of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) volgt op een eerder uitgevoerd bodemonderzoek indien aanwezig.
 • Een (beperkt) bodemsaneringsproject ((b)BSP) volgt op een BBO of OBBO. Een aanvulling of correctie van een bodemsaneringsproject moet ook steeds aangemaakt worden aan de hand van een BBO of OBBO. Een BSP aangemaakt aan de hand van een eerder ingediend BSP zal niet doorgestuurd kunnen worden via het webloket. Wel is het mogelijk om het XML-bestand van het eerder ingediende BSP op te laden, aan te passen en door te sturen via het webloket.
 • Een kwaliteitsplan (KP) volgt op een BSP.
 • Een tussentijds rapport (TTR) volgt op een KP of TTR.
 • Een eindevaluatieonderzoek (EEO) volgt op een KP of TTR.
 • Een tussentijds rapport nazorg (TRN) volgt op een EEO.

Hoe maak ik een aanvulling op een opdracht aan?

Een aanvulling op een opdracht moet doorgestuurd worden met hetzelfde opdrachttype als dat van de afgekeurde opdracht.

Ofwel maakt u een opdracht aan aan de hand van de afgekeurde opdracht via de knop "Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht".

Ofwel laadt u het XML-bestand op van de afgekeurde opdracht via de knop "+Opdracht" en past u daarin het nodige aan.

Een aanvulling op een bodemsaneringsproject moet steeds aangemaakt worden aan de hand van een BBO of OBBO. Een BSP aangemaakt aan de hand van een eerder ingediend BSP zal niet doorgestuurd kunnen worden via het webloket. Wel is het mogelijk om het XML-bestand van het eerder ingediende BSP op te laden, aan te passen en door te sturen via het webloket.

Wat vul ik in bij de titel van een opdracht?

De titel moet volledig zijn. In de standaardprocedures staat vermeld hoe een titel van een rapport opgebouwd moet worden (bv. ‘Oriënterend bodemonderzoek: Karakteristieke naam, straat en nummer, gemeente van de onderzoekslocatie’.)
De titel die in de XML opgenomen wordt, moet op dezelfde manier opgebouwd zijn.
Voorbeeld: Oriënterend bodemonderzoek De drie Linden, Lindendreef 6 in Linden.

Ga naar boven

Een aantal velden kan ik niet invullen in het webloket, wat doe ik hiermee?

Wanneer bepaalde niet-verplichte velden niet gekend zijn, (bv. e-mailadres, busnummer,...) dan moet het veld leeg gelaten worden.
Er mag dus niet "–" of “/” ingevuld worden.

Wat moet ik invullen bij de bodemsaneerder in een kwaliteitsplan wanneer de werken in eigen beheer uitgevoerd worden?

Het is altijd verplicht om een bodemsaneerder te koppelen aan het kwaliteitsplan, ook in geval van monitoring of werken in eigen beheer (de opdrachtgever of de bodemsaneringsdeskundige voert zelf een aantal werken uit).
In die gevallen selecteert u de fictieve klant met als naam 'Bodemsaneerder - niet van toepassing' in de hoedanigheid van bodemsaneerder. Deze klant heeft de rol 'Aannemer volgens Achilles zorgsysteem'.

Wat moet ik invullen bij de certificatie-instelling in een kwaliteitsplan?

De deskundige moet bij de bodemsaneerder de certificaten opvragen die betrekking hebben op de uit te voeren sanering waarvoor het kwaliteitsplan opgemaakt wordt.

Op de certificaten kan men zien welke certificatie-instelling de audit gedaan heeft. Het is deze certificatie-instelling die bij het invoeren van het kwaliteitsplan geselecteerd moet worden in de tab Koppelingen.

Enkel klantID 772605 'BCCA', 772491 'Vinçotte nv' of 11203428 'Certificatie-instelling - niet van toepassing' mogen geselecteerd worden aangezien enkel deze klanten de juiste rol 'Certificatie-instelling Achilles' hebben.

Enkel in het geval van monitoring of werken in eigen beheer, mag de klant 11203428 'Certificatie-instelling - niet van toepassing' als certificatie-instelling geselecteerd worden.

Meer info hierover vindt u ook in het eerder verstuurde nieuwsbericht met richtlijnen aan deskundigen: Bodemsaneringswerken enkel nog volgens Achilles zorgsysteem.

Hoe maak ik een verontreiniging aan?

 • Voor het aanmaken van verontreinigingen moet zoveel mogelijk verder gewerkt worden op de verontreinigingen ingegeven in eerder ingediende opdrachten van het dossier!
  Dit kan u doen door uw nieuwe opdracht aan te maken via de knop "Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geslecteerde opdracht".
  In de lijst van verontreinigingen van een opdracht, wordt ook de "ld' van de verontreiniging getoond. Deze 'ld' is een uniek nummer in de OVAM-databank. Wanneer u een opdracht aanmaakt in het webloket a.d.h.v. een bestaande opdracht, worden de bestaande verontreinigingen opgenomen in deze nieuwe opdracht. Bestaande verontreinigingen herken je aan een positieve ld. Wanneer je zelf een verontreiniging toevoegt, zal deze een negatieve ld hebben (bv.-2).
 • De referenties van de verontreinigingen in de PDF-bestanden van het rapport moeten overeen komen met de referenties in het webloket en de GIS-bestanden.
 • Wanneer een verontreiniging voorkomt in het vaste deel van de bodem én in het grondwater, dan moet deze verontreiniging opgesplitst worden in 2 verontreinigingen met elk een andere referentie. In het webloket moet er per medium een verontreiniging aangemaakt worden.
 • In de PDF van het rapport kan een verontreiniging die voorkomt in verschillende media wel in één tabel beschreven worden met vermelding van beide referenties. Geef dan duidelijk aan welke referentie bij welk medium hoort.
 • Verontreinigende parameters met eenzelfde aard, classificatie, medium en bron kunnen in één verontreiniging met eenzelfde referentie worden aangeleverd. Zoals gezegd wordt de referentie eveneens gebruikt in de GIS-bestanden. Welke parameters worden samengevoegd in één verontreiniging is dus afhankelijk van hun ruimtelijke omschrijving. Verontreinigende parameters met eenzelfde ruimtelijke omschrijving worden samengevoegd. Is de ruimtelijk omschrijving verschillend dan worden meerdere verontreinigingen aangemaakt.
 • Ook verontreinigingen met een P-zin moeten opgenomen worden in de PDF en moeten aangemaakt worden in het XML-bestand van de opdracht.

Een voorbeeld ter illustratie:
In het grondwater is een historische verontreiniging met minerale olie, benzeen, tolueen en MTBE waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn. De bron is een ondergrondse benzinetank.
Valt de ruimtelijke omschrijving van de verschillende parameters samen dan kunnen deze gebundeld worden in één verontreiniging. De parameters worden in de verontreiniging gespecifieerd.
Is de ruimtelijke omschrijving voor minerale olie verschillend, maar deze van benzeen, tolueen en MTBE analoog, dan worden twee verontreinigingen met elk een referentie aangemaakt (een verontreiniging met als parameter minerale olie en een verontreiniging met als parameters benzeen, tolueen en MTBE).

Ga naar boven

Welke verontreinigingen moet ik ingeven bij een Eindevaluatieonderzoek?

In het eindevaluatieonderzoek moeten enkel de restverontreinigingen toegevoegd worden, zowel verontreinigingen met verdere maatregelen als zonder verdere maatregelen. Die beschrijven de situatie na de sanering. Voor deze restverontreinigingen worden referenties gekozen die nog niet voorkomen bij andere verontreinigingen in het dossier.

Ik heb een opdracht met een openbaar domein. Hoe voeg ik deze grond toe?

Openbare domeinen moeten in Mistral aangemaakt worden door het grondtype 'Openbaar domein - Weg' , 'Openbaar domein - Spoorweg' of 'Openbaar domein - Waterweg' te selecteren bij het toevoegen van de grond aan de locatie.
Hierbij moeten enkel het gemeentenummer en de sectie ingevuld worden. Het grondnummer, bisnummer en exponenten zijn niet van toepassing. Een kadastraal perceel aanmaken met grondnummer 9999, 9998, 9997,... is niet toegelaten.

Ik heb een opdracht met een deel van een kadastraal perceel. Hoe voeg ik deze grond toe?

Een deel van een kadastraal perceel moet in Mistral aangemaakt worden door het grondtype 'Deel van kadastraal perceel' te selecteren bij het toevoegen van de grond aan de locatie.
Vervolgens geeft u het gemeentenummer, de sectie, het grondnummer, het bisnummer en de exponenten in van het perceel waarvan de grond deel uitmaakt.

Ga naar boven

Welke uitspraak moet ik toekennen aan een grond?

Per grond mag er per historiciteit slechts één classificatie ingegeven worden. Wanneer er meerdere verontreinigingen aanwezig zijn op de grond met dezelfde historiciteit, moet de zwaarste classificatie gekozen worden.
Voorbeeld van een combinatie die niet mogelijk is: "Historisch, P-zin" en "Historisch, Q-zin".
Voorbeeld van een combinatie die wel mogelijk is: "Historisch, P-zin" en "Nieuw, Q-zin".

Hoe kan ik bij de uitspraak van een grond een O-zin toevoegen?

Deze kan je toekennen aan een grond door de historiciteit "Extra informatie" te selecteren. Vervolgens kan je de classificatie "O" selecteren.

Bij een grond wordt een eigenaar, gebruiker of exploitant getoond die niet meer van toepassing is, wat doe ik hiermee?

In het webloket kunnen bestaande eigenaars, gebruikers of exploitanten niet aangepast of verwijderd worden.
Voeg de correcte eigenaars, gebruikers of exploitanten toe bij het indienen van een nieuwe opdracht. De foutieve eigenaars, gebruikers of exploitanten zullen door de OVAM verwijderd worden bij de administratieve controle van de opdracht.

Ga naar boven

In het webloket staat er bij bepaalde gegevens een gevarendriehoekje. Wat betekent dit?

De gevarendriehoek betekent dat de gegevens niet aangepast kunnen worden omdat het bestaande gegevens zijn uit de OVAM-databank. Vaak kunnen deze gegevens wel aangevuld worden door te klikken op het penicoontje.

Hoe kan ik een label toekennen aan een opdracht?

In het webloket van Mistral kan u in een opdracht in opmaak één of meerdere labels toekennen aan de opdracht die u gaat doorsturen naar de OVAM.
In de tab 'Algemeen' van een opdracht vindt u onderaan het panel 'Labels'.
Het toevoegen van een label aan een opdracht gebeurt door een keuze te maken in de dropdownlijst en vervolgens te klikken op het plus-icoontje.
Door op het min-icoontje te klikken, kan u een foutief label weer verwijderen.
Selecteer het label 'Niet van toepassing', als geen enkel van de andere labels toepasbaar is.

Bij een Onderzoeksverslag, Kwaliteitsplan of Tussentijds rapport (nazorg) hoeft u geen label toe te voegen.
Bij alle andere opdrachttypes is het sinds 1 januari 2018 verplicht om minstens één label te koppelen.
Meer info hierover via volgende link.

Hoe stuur ik de PDF- en GIS-bestanden van mijn opdracht door via het webloket?

In de tab "Gekoppelde bijlagen" van de opdracht kan u de PDF- en GIS-bestanden opladen aan de opdracht. Selecteer eerst het type bestand dat u wil toevoegen en klik vervolgens op de knop "+Bijlage". Selecteer het juiste bestand vanop uw computer.

In de standaardprocedures staat verder in detail beschreven welke bijlagen moeten aangeleverd worden voor uw rapport.

De bijlagen zijn in grootte beperkt tot ongeveer 100 MB per bijlage. Bijlagen groter dan 100 MB moeten opgedeeld worden in verschillende kleinere bijlagen. We vragen anderzijds wel om de kleinere PDF-bestanden niet onnodig op te splitsen in aparte bestanden.

Waarvoor wordt de bijlage "PDF - belangrijke informatie" gebruikt?

Deze bijlage moet niet verplicht aangeleverd worden bij een rapport. Enkel wanneer er aan de OVAM belangrijke informatie moet meegedeeld worden die relevant is voor de beoordeling van de opdracht, kan deze PDF gebruikt worden.

Een voorbeeld hiervan is de mededeling dat er voor de opdracht nog een vrijstelling van saneringsplicht zal ingediend worden.

Wanneer moet er GIS worden aangeleverd bij een opdracht?

Voor een aantal opdrachttypes is het verplicht om, naast het XML-bestand en de PDF-bestanden, ook GIS-bestanden aan te leveren via het webloket van de OVAM.
GIS-bestanden zijn verplicht voor opdrachten van het type 'Beschrijvend Bodemonderzoek', ‘Siteonderzoek’, ‘Waterbodemonderzoek’, 'Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek' en 'Eindevaluatieonderzoek'.
Er moet zowel GIS worden aangeleverd voor verontreinigingen als voor gebruiksadviezen, indien aanwezig. De aanlevering gebeurt via aparte zipfiles, één voor verontreinigingen en één voor gebruiksaviezen.
De technische en inhoudelijke vereisten van de GIS-bestanden kunnen nagelezen worden in de standaardprocedures.
Verontreinigingscontouren zijn verplicht voor zowel verontreinigingen met verdere maatregelen, als voor verontreinigingen zonder verdere maatregelen. Indien geen verontreinigingscontouren voorhanden - bv. bij een puntverontreiniging, of bij verontreinigingen in het deel ‘oriënterend bodemonderzoek’ van het opdrachttype ‘Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek’ - moet de waarde nul worden ingevuld ter hoogte van de velden ‘volume’ en ‘oppervlakte’.

Kan ik het XML-bestand van een opdracht die ik heb aangemaakt bewaren?

Het downloaden van de XML van een opdracht kan via het icoontje "Download" (knop met pijltje naar omlaag). Dit icoontje vind je terug bij de "Opdrachten in opmaak" en bij de "Opdrachten waarvan beoordeling nog niet startte".
We raden aan om de XML-bestanden van uw opdrachten op te slaan. Wanneer de OVAM correcties zou vragen op een XML, dan kunnen die makkelijk aangepast worden.

Wanneer start de beoordeling van een ingediende opdracht?

De beoordelingstermijn van de opdracht start op de dag waarop de digitale gegevens van de opdracht naar de OVAM werden doorgestuurd.

Hoe kan ik zoeken op dossiers uit de OVAM-databank?

Ga via het menu naar 'Opdrachten / Zoeken dossiers/opdrachten'.
Er kan gezocht worden op o.a. dossiernummer, adresgegevens en kadastrale gegevens.
U kan ook op zoek gaan naar dossiers met een bepaalde verontreiniging, een bepaalde saneringstechniek of profielgegevens. Deze extra zoekschermen kan u openen door te klikken op de titels 'Verontreiniging', 'Sanering' en 'Profielen'.

Hoe kan ik de digitale gegevens van een opdracht raadplegen?

De digitale gegevens (XML) van reeds beoordeelde opdrachten uit de OVAM-databank kunnen gratis geraadpleegd worden in het webloket. De opdracht wordt getoond zoals ze op dat moment in de OVAM-databank is opgenomen.Ze kan dus verschillen van de info op het moment dat de opdracht werd overgemaakt aan de OVAM (bv. door kadasterwijzigingen).

Deze info kan gebruikt worden bij het behandelen van een dossier. Het is niet de bedoeling dat deze XML's gebruikt worden als start voor een vervolgopdracht.

Een 'Geraadpleegde opdracht' blijft 1 maand beschikbaar in het webloket.

Hoe kan een XML-export van een opdracht gemaakt worden:

 • Ga naar het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
 • Ga naar het gewenste dossier en open de lijst van opdrachten van dat dossier.
 • Selecteer de opdracht en ook de verklaring en klik op de knop 'Raadplegen opdracht'.
 • De opdracht wordt getoond in de lijst 'Geraadpleegde opdrachten'.
 • Deze opdrachten kunnen niet doorgestuurd worden naar de OVAM en ze mogen niet gebruikt worden als basis voor een nieuwe opdracht.

Hoe kan ik de digitale gegevens (XML, GIS, PDF en briefwisseling) van een opdracht opvragen?

De deskundige kan de digitale gegevens (XML, GIS, PDF en briefwisseling gekoppeld aan het rapport) van reeds beoordeelde opdrachten aanvragen. Na verwerking van de aanvraag stelt de OVAM ze ter beschikking. De gegevens die hierbij verkregen worden, staan in het formaat zoals ze door de auteur van de opdracht overgemaakt werden aan de OVAM.

De XML, GIS en de briefwisseling van een opdracht zijn gratis te verkrijgen.
De PDF-bestanden zijn tegen betaling:

 • Voor het verstrekken van informatie van een rapport dat al volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister is de prijs 50 euro per rapport (in PDF-formaat).
 • Voor het verstrekken van informatie uit een rapport dat nog niet volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister is de prijs 100 euro per rapport (in PDF-formaat).

Maandelijks wordt een factuur verstuurd voor de aangevraagde PDF-bestanden.

Hoe maakt u een aanvraag aan voor digitale informatie?

 • Ga naar het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
 • Ga naar het gewenste dossier en open de lijst van opdrachten van dat dossier.
 • Selecteer de opdracht(en) en ook de verklaring en klik op de knop 'Aanvraag download aanmaken'.
 • Duid per opdracht aan welke gegevens u wenst op te vragen.
 • Vul de referte in en klik op 'Aanvraag doorsturen naar OVAM'.

Waar vind ik een overzicht van mijn aanvragen van digitale gegevens?

Ga via het menu naar Opdrachten/Aanvragen opdrachten. Hier vindt u een overzicht van uw aanvragen van digitale info.

Wanneer de status van een aanvraag op 'Gegevens beschikbaar ' staat, kan via het icoontje 'Download' het zip-bestand gedownload worden met de gevraagde info. Dit zip-bestand blijft 6 maanden beschikbaar in het webloket.

Hoe kan ik zien welke digitale gegevens (XML, GIS, PDF) op de OVAM beschikbaar zijn van een rapport?

Wanneer u zoekt op dossiers en opdrachten, kan u in de resultatenlijst van opdrachten meteen ook zien of de PDF, XML en GIS van deze opdracht al dan niet digitaal beschikbaar is op OVAM.
Op die manier weet u op voorhand of het zinvol is om een aanvraag voor digitale info aan te maken voor een opdracht.

Wanneer het PDF-icoontje oranje gekleurd is, betekent dit dat de PDF van de opdracht ter beschikking gesteld kan worden na het inscannen van het rapport. Dit betekent dat de aanvraag voor digitale gegevens niet meteen ter beschikking gesteld kan worden, maar dat u moet wachten tot het rapport is ingescand.

Wanneer u daarentegen een aanvraag voor digitale gegevens naar de OVAM doorstuurt en enkel gegevens aanvraagt die reeds digitaal beschikbaar zijn (groen icoontje), dan wordt deze aanvraag snel ter beschikking gesteld.

Welke documenten krijg ik van de OVAM wanneer ik bij een aanvraag voor digitale info de 'Documenten' aanvraag van een rapport?

Voor elke beoordeelde opdracht kunnen ook de documenten opgevraagd worden. Wanneer u dit vinkje aanduidt, zal u de verstuurde brieven gekoppeld aan deze opdracht of aan het dossier verkrijgen. Enkel de verstuurde brieven die reeds digitaal beschikbaar zijn in Mistral, worden hierbij ter beschikking gesteld. Wanneer er geen briefwisseling digitaal beschikbaar is in Mistral, zal u dus geen documenten ontvangen. Het blauwe icoontje bij 'Document' geeft dus geen garantie dat u in alle gevallen ook effectief briefwisseling zal terugvinden in uw aanvraag.

Waarvoor dient de verklaring (De aanvrager verklaart dat deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die de OVAM stelt om de PDF-bestanden van deze aanvraag kosteloos te verkrijgen.) bij het indienen van een aanvraag voor digitale gegevens?

Bij het aanmaken van een aanvraag voor digitale gegevens kan u de verklaring 'De aanvrager verklaart dat deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die de OVAM stelt om de PDF-bestanden van deze aanvraag kosteloos te verkrijgen.' aanvinken. Vink deze verklaring aan als u in overleg met de OVAM een aanvraag kosteloos mag indienen. Vul in dat geval ook zeker het veld 'Bestelbonnummer of referte' in zodat de OVAM kan nagaan of de aanvraag terecht gratis kan verkregen worden.
Indien u heeft aangegeven dat de PDF-bestanden van een aanvraag kosteloos kunnen verkregen worden, zal u na akkoord van de OVAM voor deze aanvraag geen factuur ontvangen.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de aanpassingen die gedaan worden aan het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen?

Op regelmatige tijdstippen wordt door de OVAM een nieuwsbrief verstuurd aan de bodemsaneringsdeskundigen. Deze 'Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen' kan u hier terugvinden op de OVAM-website. In deze nieuwsbrieven worden de aanpassingen aan het webloket toegelicht.

Waar kan ik terecht als ik toch nog vragen heb over het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen?

Stuur een e-mail naar bodem@ovam.be of contacteer het team klantenbeheer van de OVAM op het telefoonnummer 015 284 458. Ze zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u, op maandag van 10 u en op vrijdag tot 16 u.