Werkplan halve euro

Jaarlijks draagt Fost Plus bij aan het Vlaams beleid inzake preventie en beheer van verpakkingsafval via een bijdrage van een halve euro per inwoner. Het werkplan  halve euro wordt jaarlijks goedgekeurd door de Minister, de OVAM en Fost Plus en bevat acties om resultaten en kwaliteit van de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te verbeteren.

Sommige acties worden volledig gedragen en uitgevoerd door Fost Plus of de OVAM. Andere acties kunnen ook door steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerking worden uitgevoerd, na goedkeuring van een projectvoorstel door de Stuurgroep.  Dit betreft acties die vallen onder het doelgroepenbeleid, de verbetering van de selectieve inzameling of materialenbeheer en  innovatie.

Een project aanvragen kan gedurende het hele jaar. Stuur daarvoor een projectfiche met een omschrijving van het project en de inhoud naar plan@ovam.be. Binnen de twee maanden krijgt u te horen of de stuurgroep Werkplan Halve Euro het project heeft weerhouden. Bij goedkeuring spreken Fost Plus en de OVAM een timing, evaluatiemomenten en een evaluatievorm af. De startdatum van het project valt binnen de zes maanden na goedkeuring van het projectvoorstel. Binnen de twee jaar na startdatum wordt het project afgerond, tenzij er een goede reden is om die termijn te verlengen. De stuurgroep moet daarvoor zijn goedkeuring geven.

Bij Publicaties vindt u het jaarlijkse werkplan en de belangrijkste richtlijnen, bij Formulieren en documenten de projectfiche om financiële ondersteuning te krijgen via het Werkplan halve euro.

Voor 2020 is een budget van 250.000 euro beschikbaar.