Wijnegem - Voormalige stortplaats Merksemsebaan - Ganzenweg

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen op de hoek van de Ganzenweg (nr. 82) met de Merksemsebaan nrs. 187 - 197 (oneven). Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie was sinds 1963 een groeve voor zavelontginning. Deze groeve werd nadien opgevuld met stortmateriaal en het terrein werd verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 20 december 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op de pagina.

De OVAM voerde op eigen initieagief een bodemonderzoek uit op heel deze site. Zij heeft dit ook integraal gefinancierd. 

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Uit het siteonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Er werd een beperkte verontreiniging met PAK, dit zijn polyaromatische koolwaterstoffen, vastgesteld. Deze verontreiniging kan gelinkt worden aan de voormalige stortactiviteiten. Om na te gaan of er mogelijke risico's uitgaan van de verontreiniging, werden bijkomende boringen in de toplaag uitgevoerd. Aan de hand van de vastgestelde resultaten werd een risico-evaluatie uitgevoerd. Deze studie toont aan dat er geen sprake is van een humaan-toxicologisch risico, een ecologisch- of een verspreidingsrisico. Het onderzoek besluit dan ook dat een bodemsanering niet nodig is.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.

 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 21587

Bodemsaneringsdeskundige
Arcadis Belgium nv