Wijs met afval

Geen afval is de beste oplossing voor het milieu, de planeet en uw portemonnee.

Toch afval? Dan is correct en goed sorteren per afvalfractie uw bijdrage aan het duurzaam sluiten van de materialenkringlopen.
Door recyclage kunnen we grondstoffen opnieuw inzetten in de productketens en vermijden we het gebruik van nieuwe.

De sorteerwijzers van uw intercommunale en andere organisaties helpen u op weg.
Kijk ook bij de aparte rubrieken per afvaltype.

Het onderzoek naar de inhoud van de afvalzak = restafval uit 2013, geeft deze verdeling weer:

Inhoud van de huisvuilzak.JPG

Dit kan dus nog beter! De meeste fracties kunnen beter en correcter gesorteerd en geselecteerd worden.

Huishoudelijk afval in Vlaanderen

Vlaams beleid

De OVAM is het agentschap bevoegd voor het Vlaams afval- en materialenbeleid onder toezicht en goedkeuring van de minister van Omgeving.
Het afvalbeleid wordt gevoerd door diverse methoden en middelen waaronder beleidsplannen, instrumenten, wetgeving en overeenkomsten met diverse actoren en partners.
De algemene info vindt u op onze website.

Het Vlaams beleid volgt eveneens de richtlijnen en wetgeving uit Europa en stemt af waar mogelijk met andere gewesten.

Voor de uitvoering van het afvalbeleid rekent de OVAM op diverse partners waaronder de lokale besturen.
Meer info volgt in de volgende rubrieken.

Duiding en info afval en materialenbeleid - huishoudelijk afval

De OVAM geeft de opdracht aan de lokale besturen (intercommunales en gemeenten) om het lokale afvalbeleid te organiseren, te sturen en op te volgen.  Zij volgen onder andere de afspraken en richtlijnen uit het Uitvoeringsplan huishoudelijke en vergelijkbaar bedrijfsafval.
Per intercommunale zijn naast de Vlaamse en algemene afspraken en verplichtingen ook nog facultatieve en vrije keuzes mogelijk.
Een intercommunale bedient meerdere gemeenten. De intercommunales zijn verenigd onder de koepel Interafval. Deze belangrijke partner houdt regelmatig overleg met de OVAM.

Als burger kunt u rekenen op uw afvalintercommunale of gemeente (lokale besturen) voor de organisatie van de inzameling en de verwerking van uw huishoudelijk afval.
Informeren en sensibiliseren rond preventie en hergebruik behoren ook tot hun taken.  

Voorbeeld in de praktijk :

  • Uw restafval en gesorteerde fracties worden aan huis opgehaald of kunt u brengen naar recyclagepark.
  • Kurkinzameling op recyclageparken mag maar is niet verplicht.
  • Een hergebruikcontainer voor herbruikbare goederen is niet overal aanwezig.

Informatie over hun werking en leden vindt u hier.  

Lokaal afvalbeleid

De OVAM heeft de afspraken, doelstellingen en richtlijnen met de lokale besturen vorm gegeven in een beleidsplan :
Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

De lokale besturen en inzamelaars rapporteren jaarlijks de selectief ingezamelde fracties en de verwerking ervan aan de OVAM.

Onder gelijkaardig bedrijfsafval valt het afval dat in volume en frequentie te vergelijken is met grote huishoudens en een bepaald volume en frequentie niet overschrijdt, vb. KMO’s en kleine scholen.
Meer informatie hierover vindt u terug in het Uitvoerginsplan.
De verplichtingen voor bedrijfsafval vindt u in de aparte rubriek afvalbeleid voor bedrijven.

Hieronder ziet u de resultaten van de selectieve inzameling van 2018 op basis van de hoofdgroepen.

 

Selectieve inzameling huishoudelijk afval 2018

 

 

huishoudelijk afval in Vlaanderen: hoofdgroepen selectieve inzameling 2018

Meer informatie, cijfers en de evolutie van de opvolging van huishoudelijk afval vindt u in
dit rapport.

Tip:

Informatie over preventie, inzameling en verwerking voor uw school, bedrijf of vereniging?
Contacteer ook uw intercommunale of lokaal bestuur of bekijk het aanbod op hun website.
Uw intercommunale vindt u via de website van uw gemeente of via www.interafval.be.
U vindt er vaak ook educatieve ondersteuning en aanbod.

Zwerfvuil

Dit type afval behoort hoofdzakelijk uit huishoudelijk afval waaronder veel verpakkingen.
Dit vraagt een aparte aanpak, beleid en monitoring.

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).

Acties, campagnes en onderzoek dragen bij tot vermindering van zwerfvuil.

Hoe krijgen we mensen in de openbare ruimte zo ver dat ze hun afval niet op de grond gooien, maar bij zich houden of in een afvalbak deponeren? Menselijk gedrag wordt veel vaker dan we beseffen gestuurd door allerlei processen waarvan we ons niet bewust zijn. We stellen meer dan 80% van ons gedrag op automatische piloot.
Gedragsbeïnvloeding werkt ! Mooimakers werkte een aanpak uit gebaseerd op 9 strategieën.

Bij nuttige links brengen we u naar de ondersteuning voor scholen en leerkrachten.

Onder de rubrieken verpakkingen en plastics geven we hierover nog extra informatie.


Tips voor de klas en de school:

  • Gebruik de lokale afvalkalender, het Afvalmagazine of de Recycle app.
  • Kijk op de linkerkant bij nuttige links voor inspiratie en informatie bij andere organisaties en platformen.
  • Afvalpreventie waaronder duurzame consumptie en hergebruik vindt u in aparte rubrieken.
  • Uitgebreide info en inspiratie per afvaltype komen aan bod in de aparte rubrieken Duurzaam met materialen en grondstoffen.