Woonzone Tichelhovensheike in Peer-Wijchmaal

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 27 kadastrale percelen gelegen aan de Kersenlaan 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51 en 53, de Acacialaan 6, 8, 10, 10a, 11, 12, 14 en 16, de Spoorwegstraat 12 en +12, de Bareelstraat 11 en +11 en Tichelhovenheiken zn (6 gronden).

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de gronden gelegen aan de Kersenlaan 43, 45, 47, 51 en 53 de Acacialaan 10, 10a, 12 en 14 en Tichelhovenheiken zn (4 gronden) bevond zich op het einde van de 19de, begin 20ste eeuw een zandgroeve die na WOII opgevuld werd met metaalslakken afkomstig van de non-ferro industrie. Op de gronden aan de Spoorwegstraat 12 en +12 was in dezelfde periode een opslagplaats voor arsenic, steenkool, meststoffen en kalk aanwezig. Op de gronden gelegen aan de Kersenlaan 37, 39, 41 en 49, de Acacialaan 6, 8, 11 en 16, de Bareelstraat 11 en +11 en Tichelhovenheiken zn (2 gronden) hebben er in het verleden geen bodemverontreinigende activiteiten plaatsgehad, maar er werd vastgesteld dat er op deze gronden toch een bodemverontreiniging aanwezig is;

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 25 april 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

De bodemverontreiniging die in het verleden werd vastgesteld, werd in het bodemonderzoek niet bevestigd. Bij de evaluatie van de resultaten werd er zowel rekening gehouden met de oude als de nieuwe resultaten.

Verspreid over de locatie komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen en PAK in het vaste deel van de bodem. Ter hoogte van de stortplaats komt er ook een verontreiniging voor met zware metalen in het grondwater. Voor deze verontgreiniging is er geen noodzaak tot bodemsanering, maar er zijn gebruiksadviezen van toepassing.

Op de gronden gelegen aan de Bareelstraat 11 en +11, Tichelhovenheiken zn (2 gronden), Acialaan 11 en 16, Spoorwegstraat +12 en Kersenlaan 37, 41 en 49 wordt geen bodemverontreiniging vastgesteld. Voor deze percelen zijn er dan ook geen gebruiksbeperkingen.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.