Bodemattest aanvragen

Bodemattest aanvragen

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Kostprijs

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 55 euro voor een volledig kadastraal perceel en 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2021. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 55 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.

In toepassing van artikel 217 van het VLAREBO wordt het bedrag van de retributie voor het bodemattest tweejaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Dit betekent dat de retributie op datum van 1 juni 2021 werd verhoogd van 54 euro naar 55 euro per kadastraal perceel en van 218 euro naar 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Bodemattest als burger of particulier aanvragen

U heeft verschillende mogelijkheden om uw bodemattest aan te vragen:

 • Via de woningpas en dit voor gronden in uw eigendom en indien er een gebouw op aanwezig is. De aanvraag en aflevering verloopt volledig digitaal. Het bodemattest wordt dus niet via de post verzonden. U zult het bodemattest na verwerking van uw aanvraag in de toepassing van de Woningpas zelf kunnen raadplegen. Hou rekening met een aflevertermijn van 14 kalenderdagen indien de OVAM geen gegevens van de betrokken grond heeft. Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen digitaal beschikbaar gesteld.
 • Via het webformulier: voor alle gronden waarvoor u een bodemattest wenst. De aanvraag gebeurt digitaal maar de aflevering is per post.

Het is ook mogelijk om een bodemattest op papier aan te vragen en dit via het aanvraagformulier voor bodemattesten.

Evenwel raden we de papieren aanvraag af. In vele gevallen ontbreken er gegevens of zijn de ingevulde gegevens niet leesbaar of fout opgenomen. Dit zorgt voor bijkomende vragen en dus voor onnodige vertraging bij het afleveren van een bodemattest. Het bodemattest wordt u per post bezorgd.

Bodemattest als onderneming aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een aanvraag via het webloket bodemattestaanvragen het meest efficiënt. De betaling gebeurt volgens een winkelmandmodel.

In het winkelmandmodel zijn twee betalingsopties mogelijk:

 • eenmalige betalingen;

 • betalingen middels domiciliëring. De instelling voor de domiciliëring moet eenmalig gebeuren door de aanvrager. Nadien kunnen bodemattesten worden aangevraagd zonder de bankkaartcode telkens opnieuw op te geven.

Het bodemattest, de debetnota en creditnota kunnen in het webloket gedownload worden als pdf. Wanneer de aanvraag minder dan 10 gronden betreft, worden de bodemattesten als zip-bestand doorgemaild naar de aanvrager.

In het webloket kan u een bodemattest aanvragen voor:

 • een kadastraal perceel;
 • een deel van een kadastraal perceel door:
  • het deel zelf in te tekenen;
  • een shape-file op te laden;
  • een bestand met XY-coördinaten op te laden
 • meerdere kadastrale percelen (bulkaanvraag op basis van de perceelnummers)

In het webloket kan er geen bodemattest aangevraagd worden voor een openbaar domein.

De aanvraag van een bodemattest voor een openbaar domein moet met een webformulier. De betaling gebeurt met een eenmalige storting. U voegt het bewijs van deze betaling als bijlage toe aan het webformulier. Vergeet zeker niet het kadastraal plan toe te voegen waarop het openbaar domein is weergeven. Op het kadastraal plan moeten ook de omliggende kadastrale percelen zichtbaar en benoemd zijn. Evenals de Lambertcoördinaten van de overeenstemmende hoekpunten.

Ook de aanvraag voor een deel van een perceel kan, indien gewenst, middels bovenstaand webformulier.

Uitgezonderd voor openbare domeinen, raden we een aanvraag middels webformulier af. De aanvraag verloopt trager dan een aanvraag via het webloket. Er zijn meer administratieve handelingen nodig. Bodemattesten die zijn aangevraagd via het webformulier zijn niet zichtbaar in het webloket. Het bodemattest wordt u per post bezorgd.

Wat met het oude webloket bodemattestaanvragen?

Het saldo van de lopende rekening werd op 1 december 2021 op nul gezet. Er kan geen bijkomende provisie gestort worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om bodemattesten aan te vragen in het oude webloket. Het oude webloket blijft nog een jaar toegankelijk. Het blijft mogelijk om bodemattesten aangevraagd in het oude webloket te raadplegen en te downloaden. Bodemattesten aangevraagd in het oude webloket worden niet overgezet naar het nieuwe webloket.

We voorzien een terugstortingen van het resterende saldo van de lopende rekening voor het einde van het jaar.

Heeft u uw rekeningnummer nog niet doorgegeven dan kan dit nog steeds. De terugstorting wordt in dit geval pas voorzien in 2022. 
Log hiervoor in op het oude webloket voor bodemattestaanvragen. U ziet vervolgens het bericht over de lopende rekening. Hierbij vindt u een invulveld waarin u het rekeningnummer opgeeft waarop het resterende bedrag moet worden overgeschreven. Het opgegeven rekeningnummer moet voldoen aan de MOD97 (https://www.iban.nl/iban/iban-controle-mod-97-berekening/). Om dit rekeningnummer te bevestigen klikt u vervolgens op ‘Opslaan’. 

Bodemattest voor een deel van een perceel aanvragen

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel.

De procedure rond overdracht van delen van kadastrale percelen en voorbeeldfiguren vindt u op deze pagina bij publicaties.

Aflevertermijn van de bodemattesten

Indien de OVAM geen gegevens heeft van de betrokken grond, wordt het bodemattest binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd.

Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen afgeleverd.

Om even stil bij te staan

 • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
 • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om vooraf een bodemattest aan te vragen.
 • De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen.