Bodemattest aanvragen

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Kostprijs

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 55 euro voor een volledig kadastraal perceel en 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2021. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 55 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.

In toepassing van artikel 217 van het VLAREBO wordt het bedrag van de retributie voor het bodemattest tweejaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Dit betekent dat de retributie op datum van 1 juni 2021 werd verhoogd van 54 euro naar 55 euro per kadastraal perceel en van 218 euro naar 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Bodemattest als burger, particulier of bedrijf aanvragen

U heeft verschillende mogelijkheden om uw bodemattest aan te vragen:

  • Via de woningpas en dit voor gronden in uw eigendom en indien er een gebouw op aanwezig is. De aanvraag en aflevering verloopt volledig digitaal. Het bodemattest wordt dus niet via de post verzonden. U zult het bodemattest na verwerking van uw aanvraag in de toepassing van de Woningpas zelf kunnen raadplegen. Hou rekening met een aflevertermijn van 14 kalenderdagen indien de OVAM geen gegevens van de betrokken grond heeft. Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen digitaal beschikbaar gesteld.
  • Via het webformulier: voor alle gronden waarvoor u een bodemattest wenst. De aanvraag gebeurt digitaal maar de aflevering is per post.

Het is ook mogelijk om een bodemattest op papier aan te vragen en dit via het aanvraagformulier voor bodemattesten. Evenwel raden we dit af. In vele gevallen ontbreken er gegevens of zijn de ingevulde gegevens niet leesbaar of fout opgenomen. Dit zorgt voor bijkomende vragen en aldus voor onnodige vertraging voor het afleveren van een bodemattest. Dit bodemattest wordt u per post bezorgd.

Bodemattest digitaal aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een online aanvraag van bodemattesten het meest efficiënt. De houders van een lopende rekening vragen bodemattesten aan via het webloket en ontvangen het digitaal als pdf. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.  Dit wordt dan ook veelvuldig gebruikt door de notaris, makelaar en de bodemdeskundige.

 
Als houder van een lopende rekening kan u daarnaast het webformulier gebruiken indien uw aanvraag voor het bodemattest:
  • een openbaar domein is;
  • een deel van een kadastraal perceel;
  • een kadastraal perceel waarvan u reeds beschikt over een kadastrale legger EN kadastraal plan maar nog niet gekend is in de databank van OVAM.

Bodemattest voor een deel van een perceel aanvragen

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel.   De voorwaarden en hoe u een bodemattest voor een deel van een perceel aanvraagt, leest u hier.

Vergeet in dat geval zeker niet het kadastraal plan toe te voegen waarop het betrokken deel van het kadastraal perceel is weergeven. Evenals de Lambertcoördinaten van de overeenstemmende hoekpunten (zoals opgelegd door de federale overheid Financiën)

Aflevertermijn van de bodemattesten

Indien de OVAM geen gegevens heeft van de betrokken grond, wordt het bodemattest binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd.

Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen afgeleverd.

Om even stil bij te staan

  • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
  • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.
  • De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen.
 
Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

 
Ook interessant voor u